autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

biv tweedehandswagens benzine

Tarieven : BIV voor tweedehandsauto's Benzine

Tweedehandswagen Benzine wagen :
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2015 tot en met 31.07.2016

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
672,60
149 g/km
6
484,29
158 g/km
6
651,30
148 g/km
6
468,25
157 g/km
6
630,58
147 g/km
6
452,69
156 g/km
6
610,43
146 g/km
6
437,57
155 g/km
6
590,84
145 g/km
6
422,90
154 g/km
6
571,79
144 g/km
6
408,65
153 g/km
6
553,27
143 g/km
6
394,83
152 g/km
6
535,28
142 g/km
6
381,42
151 g/km
6
517,79
141 g/km
6
368,41
150 g/km
6
500,80
140 g/km
6
355,80
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
343,56
129 g/km
6
240,28
138 g/km
6
331,70
128 g/km
6
231,67
137 g/km
6
320,20
127 g/km
6
223,34
136 g/km
6
309,06
126 g/km
6
215,29
135 g/km
6
298,27
125 g/km
6
207,50
134 g/km
6
287,81
124 g/km
6
199,98
133 g/km
6
277,68
123 g/km
6
192,70
132 g/km
6
267,87
122 g/km
6
185,67
131 g/km
6
258,37
121 g/km
6
178,89
130 g/km
6
249,17
120 g/km
6
172,33
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
166,00
109 g/km
6
113,81
118 g/km
6
159,89
108 g/km
6
109,58
117 g/km
6
153,99
107 g/km
6
105,51
116 g/km
6
148,30
106 g/km
6
101,59
115 g/km
6
142,81
105 g/km
6
97,82
114 g/km
6
137,52
104 g/km
6
94,20
113 g/km
6
132,42
103 g/km
6
90,72
112 g/km
6
127,50
102 g/km
6
87,37
111 g/km
6
122,76
101 g/km
6
84,15
110 g/km
6
118,20
100 g/km
6
81,07
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
78,10
89 g/km
6
54,43
98 g/km
6
75,26
88 g/km
6
52,58
97 g/km
6
72,53
87 g/km
6
50,82
96 g/km
6
69,91
86 g/km
6
49,13
95 g/km
6
67,41
85 g/km
6
47,52
94 g/km
6
65,00
84 g/km
6
45,98
93 g/km
6
62,70
83 g/km
6
44,51
92 g/km
6
60,49
82 g/km
6
43,71
91 g/km
6
58,38
81 g/km
6
43,71
90 g/km
6
56,36
80 g/km
6
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2014 tot en met 31.07.2015

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
597,55
149 g/km
5
430,16
158 g/km
5
578,61
148 g/km
5
415,91
157 g/km
5
560,20
147 g/km
5
402,07
156 g/km
5
542,29
146 g/km
5
388,63
155 g/km
5
524,87
145 g/km
5
375,59
154 g/km
5
507,94
144 g/km
5
362,93
153 g/km
5
491,48
143 g/km
5
350,64
152 g/km
5
475,48
142 g/km
5
338,72
151 g/km
5
459,94
141 g/km
5
327,16
150 g/km
5
444,83
140 g/km
5
315,94
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
305,07
129 g/km
5
213,26
138 g/km
5
294,53
128 g/km
5
205,61
137 g/km
5
284,31
127 g/km
5
198,21
136 g/km
5
274,40
126 g/km
5
191,05
135 g/km
5
264,80
125 g/km
5
184,13
134 g/km
5
255,51
124 g/km
5
177,44
133 g/km
5
246,05
123 g/km
5
170,97
132 g/km
5
237,78
122 g/km
5
164,72
131 g/km
5
229,34
121 g/km
5
158,69
130 g/km
5
221,17
120 g/km
5
152,86
 
119 g/km
5
147,23
109 g/km
5
100,84
118 g/km
5
141,80
108 g/km
5
97,08
117 g/km
5
136,56
107 g/km
5
93,46
116 g/km
5
131,50
106 g/km
5
89,98
115 g/km
5
126,62
105 g/km
5
86,63
114 g/km
5
121,92
104 g/km
5
83,41
113 g/km
5
117,39
103 g/km
5
80,32
112 g/km
5
113,01
102 g/km
5
77,34
111 g/km
5
108,80
101 g/km
5
74,48
110 g/km
5
104,75
100 g/km
5
71,74
 
99 g/km
5
69,11
89 g/km
5
48,06
98 g/km
5
66,58
88 g/km
5
46,42
97 g/km
5
64,15
87 g/km
5
44,85
96 g/km
5
61,83
86 g/km
5
43,35
95 g/km
5
59,60
85 g/km
5
42,91
94 g/km
5
57,46
84 g/km
5
42,91
93 g/km
5
55,41
83 g/km
5
42,91
92 g/km
5
53,45
82 g/km
5
42,91
91 g/km
5
51,57
81 g/km
5
42,91
90 g/km
5
49,78
80 g/km
5
42,91

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2013 tot en met 31.07.2014

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
523,13
149 g/km
5
376,67
158 g/km
5
506,57
148 g/km
5
364,20
157 g/km
5
490,45
147 g/km
5
352,09
156 g/km
5
474,78
146 g/km
5
340,33
155 g/km
5
459,54
145 g/km
5
328,92
154 g/km
5
444,73
144 g/km
5
317,84
153 g/km
5
430,32
143 g/km
5
307,09
152 g/km
5
416,33
142 g/km
5
296,66
151 g/km
5
402,72
141 g/km
5
286,54
150 g/km
5
389,51
140 g/km
5
276,73
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
267,22
129 g/km
5
186,88
138 g/km
5
257,99
128 g/km
5
180,19
137 g/km
5
249,05
127 g/km
5
173,71
136 g/km
5
240,38
126 g/km
5
167,45
135 g/km
5
231,98
125 g/km
5
161,39
134 g/km
5
223,85
124 g/km
5
155,54
133 g/km
5
215,97
123 g/km
5
149,88
132 g/km
5
208,34
122 g/km
5
144,41
131 g/km
5
200,95
121 g/km
5
139,13
130 g/km
5
193,80
120 g/km
5
134,03
 
119 g/km
5
129,11
109 g/km
5
88,52
118 g/km
5
124,36
108 g/km
5
85,23
117 g/km
5
119,77
107 g/km
5
82,06
116 g/km
5
115,34
106 g/km
5
79,01
115 g/km
5
111,08
105 g/km
5
76,08
114 g/km
5
106,96
104 g/km
5
73,27
113 g/km
5
102,99
103 g/km
5
70,56
112 g/km
5
99,17
102 g/km
5
67,95
111 g/km
5
95,48
101 g/km
5
65,45
110 g/km
5
91,90
100 g/km
5
63,05
 
99 g/km
5
60,75
89 g/km
5
43,71
98 g/km
5
58,54
88 g/km
5
43,71
97 g/km
5
56,41
87 g/km
5
43,71
96 g/km
5
54,38
86 g/km
5
43,71
95 g/km
5
52,43
85 g/km
5
43,71
94 g/km
5
50,56
84 g/km
5
43,71
93 g/km
5
48,77
83 g/km
5
43,71
92 g/km
5
47,05
82 g/km
5
43,71
91 g/km
5
45,41
81 g/km
5
43,71
90 g/km
5
43,84
80 g/km
5
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2012 tot en met 31.07.2013

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
448,40
149 g/km
5
322,86
158 g/km
5
434,20
148 g/km
5
312,17
157 g/km
5
420,39
147 g/km
5
301,79
156 g/km
5
406,96
146 g/km
5
291,71
155 g/km
5
393,89
145 g/km
5
281,93
154 g/km
5
381,19
144 g/km
5
272,44
153 g/km
5
368,85
143 g/km
5
263,22
152 g/km
5
356,85
142 g/km
5
254,28
151 g/km
5
345,19
141 g/km
5
245,61
150 g/km
5
333,86
140 g/km
5
237,20
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
229,04
129 g/km
5
160,19
138 g/km
5
221,13
128 g/km
5
154,45
137 g/km
5
213,47
127 g/km
5
148,90
136 g/km
5
206,04
126 g/km
5
143,53
135 g/km
5
198,84
125 g/km
5
138,34
134 g/km
5
191,87
124 g/km
5
133,32
133 g/km
5
185,12
123 g/km
5
128,47
132 g/km
5
178,58
122 g/km
5
123,78
131 g/km
5
172,25
121 g/km
5
119,26
130 g/km
5
166,12
120 g/km
5
114,89
 
119 g/km
5
110,67
109 g/km
5
75,87
118 g/km
5
106,59
108 g/km
5
73,05
117 g/km
5
102,66
107 g/km
5
70,34
116 g/km
5
98,87
106 g/km
5
67,73
115 g/km
5
95,21
105 g/km
5
65,21
114 g/km
5
91,68
104 g/km
5
62,80
113 g/km
5
88,28
103 g/km
5
60,48
112 g/km
5
85,00
102 g/km
5
58,25
111 g/km
5
81,84
101 g/km
5
56,10
110 g/km
5
78,80
100 g/km
5
54,05
 
99 g/km
5
52,07
89 g/km
5
43,71
98 g/km
5
50,17
88 g/km
5
43,71
97 g/km
5
48,35
87 g/km
5
43,71
96 g/km
5
46,61
86 g/km
5
43,71
95 g/km
5
44,94
85 g/km
5
43,71
94 g/km
5
43,71
84 g/km
5
43,71
93 g/km
5
43,71
83 g/km
5
43,71
92 g/km
5
43,71
82 g/km
5
43,71
91 g/km
5
43,71
81 g/km
5
43,71
90 g/km
5
43,71
80 g/km
5
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2011 tot en met 31.07.2012

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
373,67
149 g/km
5
269,05
158 g/km
5
361,83
148 g/km
5
260,14
157 g/km
5
350,32
147 g/km
5
251,49
156 g/km
5
339,13
146 g/km
5
243,09
155 g/km
5
328,24
145 g/km
5
234,94
154 g/km
5
317,66
144 g/km
5
227,03
153 g/km
5
307,37
143 g/km
5
219,35
152 g/km
5
297,38
142 g/km
5
211,90
151 g/km
5
287,66
141 g/km
5
204,67
150 g/km
5
278,22
140 g/km
5
197,67
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
190,87
129 g/km
5
133,59
138 g/km
5
184,28
128 g/km
5
128,71
137 g/km
5
177,89
127 g/km
5
124,08
136 g/km
5
171,70
126 g/km
5
119,61
135 g/km
5
165,70
125 g/km
5
115,28
134 g/km
5
159,89
124 g/km
5
111,10
133 g/km
5
154,26
123 g/km
5
107,06
132 g/km
5
148,81
122 g/km
5
103,15
131 g/km
5
143,54
121 g/km
5
99,38
130 g/km
5
138,43
120 g/km
5
95,74
 
119 g/km
5
92,22
109 g/km
5
63,23
118 g/km
5
88,83
108 g/km
5
60,88
117 g/km
5
85,55
107 g/km
5
58,61
116 g/km
5
82,39
106 g/km
5
56,44
115 g/km
5
79,34
105 g/km
5
54,34
114 g/km
5
76,40
104 g/km
5
52,33
113 g/km
5
73,57
103 g/km
5
50,40
112 g/km
5
70,83
102 g/km
5
48,54
111 g/km
5
68,20
101 g/km
5
46,75
110 g/km
5
65,67
100 g/km
5
45,04
 
99 g/km
5
43,71
89 g/km
5
43,71
98 g/km
5
43,71
88 g/km
5
43,71
97 g/km
5
43,71
87 g/km
5
43,71
96 g/km
5
43,71
86 g/km
5
43,71
95 g/km
5
43,71
85 g/km
5
43,71
94 g/km
5
43,71
84 g/km
5
43,71
93 g/km
5
43,71
83 g/km
5
43,71
92 g/km
5
43,71
82 g/km
5
43,71
91 g/km
5
43,71
81 g/km
5
43,71
90 g/km
5
43,71
80 g/km
5
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2010 tot en met 31.07.2011

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
298,93
149 g/km
5
215,24
158 g/km
5
289,47
148 g/km
5
208,11
157 g/km
5
280,26
147 g/km
5
201,19
156 g/km
5
271,30
146 g/km
5
194,48
155 g/km
5
262,60
145 g/km
5
187,95
154 g/km
5
254,13
144 g/km
5
181,62
153 g/km
5
245,90
143 g/km
5
175,48
152 g/km
5
237,90
142 g/km
5
169,52
151 g/km
5
230,13
141 g/km
5
163,74
150 g/km
5
222,58
140 g/km
5
158,13
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
152,69
129 g/km
5
106,79
138 g/km
5
147,42
128 g/km
5
102,96
137 g/km
5
142,31
127 g/km
5
99,26
136 g/km
5
137,36
126 g/km
5
95,68
135 g/km
5
132,56
125 g/km
5
92,22
134 g/km
5
127,91
124 g/km
5
88,88
133 g/km
5
123,41
123 g/km
5
85,65
132 g/km
5
119,05
122 g/km
5
82,52
131 g/km
5
114,83
121 g/km
5
79,50
130 g/km
5
110,74
120 g/km
5
76,59
 
119 g/km
5
73,78
109 g/km
5
50,58
118 g/km
5
71,06
108 g/km
5
48,70
117 g/km
5
68,44
107 g/km
5
46,89
116 g/km
5
65,91
106 g/km
5
45,15
115 g/km
5
63,47
105 g/km
5
43,71
114 g/km
5
61,12
104 g/km
5
43,71
113 g/km
5
58,85
103 g/km
5
43,71
112 g/km
5
56,67
102 g/km
5
43,71
111 g/km
5
54,56
101 g/km
5
43,71
110 g/km
5
52,53
100 g/km
5
43,71
 
99 g/km
5
43,71
89 g/km
5
43,71
98 g/km
5
43,71
88 g/km
5
43,71
97 g/km
5
43,71
87 g/km
5
43,71
96 g/km
5
43,71
86 g/km
5
43,71
95 g/km
5
43,71
85 g/km
5
43,71
94 g/km
5
43,71
84 g/km
5
43,71
93 g/km
5
43,71
83 g/km
5
43,71
92 g/km
5
43,71
82 g/km
5
43,71
91 g/km
5
43,71
81 g/km
5
43,71
90 g/km
5
43,71
80 g/km
5
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2009 tot en met 31.07.2010

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
224,20
149 g/km
5
161,43
158 g/km
5
217,10
148 g/km
5
156,08
157 g/km
5
210,19
147 g/km
5
150,90
156 g/km
5
203,48
146 g/km
5
145,86
155 g/km
5
196,95
145 g/km
5
140,97
154 g/km
5
190,60
144 g/km
5
136,22
153 g/km
5
184,42
143 g/km
5
131,61
152 g/km
5
178,43
142 g/km
5
127,14
151 g/km
5
172,60
141 g/km
5
122,80
150 g/km
5
166,93
140 g/km
5
118,60
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
114,52
129 g/km
5
80,09
138 g/km
5
110,57
128 g/km
5
77,22
137 g/km
5
106,73
127 g/km
5
74,45
136 g/km
5
103,02
126 g/km
5
71,76
135 g/km
5
99,42
125 g/km
5
69,17
134 g/km
5
95,94
124 g/km
5
66,66
133 g/km
5
92,56
123 g/km
5
64,23
132 g/km
5
89,29
122 g/km
5
61,89
131 g/km
5
86,12
121 g/km
5
59,63
130 g/km
5
83,06
120 g/km
5
57,44
 
119 g/km
5
55,33
109 g/km
5
43,71
118 g/km
5
53,30
108 g/km
5
43,71
117 g/km
5
51,33
107 g/km
5
43,71
116 g/km
5
49,43
106 g/km
5
43,71
115 g/km
5
47,60
105 g/km
5
43,71
114 g/km
5
45,84
104 g/km
5
43,71
113 g/km
5
44,14
103 g/km
5
43,71
112 g/km
5
43,71
102 g/km
5
43,71
111 g/km
5
43,71
101 g/km
5
43,71
110 g/km
5
43,71
100 g/km
5
43,71
 
99 g/km
5
43,71
89 g/km
5
43,71
98 g/km
5
43,71
88 g/km
5
43,71
97 g/km
5
43,71
87 g/km
5
43,71
96 g/km
5
43,71
86 g/km
5
43,71
95 g/km
5
43,71
85 g/km
5
43,71
94 g/km
5
43,71
84 g/km
5
43,71
93 g/km
5
43,71
83 g/km
5
43,71
92 g/km
5
43,71
82 g/km
5
43,71
91 g/km
5
43,71
81 g/km
5
43,71
90 g/km
5
43,71
80 g/km
5
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2008 tot en met 31.07.2009

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
4
149,95
149 g/km
4
108,10
158 g/km
4
145,22
148 g/km
4
104,54
157 g/km
4
140,61
147 g/km
4
101,08
156 g/km
4
136,13
146 g/km
4
97,72
155 g/km
4
131,78
145 g/km
4
94,46
154 g/km
4
127,55
144 g/km
4
91,29
153 g/km
4
123,43
143 g/km
4
88,22
152 g/km
4
119,43
142 g/km
4
85,24
151 g/km
4
115,55
141 g/km
4
82,35
150 g/km
4
111,77
140 g/km
4
79,55
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
4
76,83
129 g/km
4
53,88
138 g/km
4
74,19
128 g/km
4
51,96
137 g/km
4
71,64
127 g/km
4
50,11
136 g/km
4
69,16
126 g/km
4
48,32
135 g/km
4
66,76
125 g/km
4
46,59
134 g/km
4
64,44
124 g/km
4
44,92
133 g/km
4
62,19
123 g/km
4
43,71
132 g/km
4
60,01
122 g/km
4
43,71
131 g/km
4
57,90
121 g/km
4
43,71
130 g/km
4
55,85
120 g/km
4
43,71
 
119 g/km
4
43,71
109 g/km
4
43,71
118 g/km
4
43,71
108 g/km
4
43,71
117 g/km
4
43,71
107 g/km
4
43,71
116 g/km
4
43,71
106 g/km
4
43,71
115 g/km
4
43,71
105 g/km
4
43,71
114 g/km
4
43,71
104 g/km
4
43,71
113 g/km
4
43,71
103 g/km
4
43,71
112 g/km
4
43,71
102 g/km
4
43,71
111 g/km
4
43,71
101 g/km
4
43,71
110 g/km
4
43,71
100 g/km
4
43,71
 
99 g/km
4
43,71
89 g/km
4
43,71
98 g/km
4
43,71
88 g/km
4
43,71
97 g/km
4
43,71
87 g/km
4
43,71
96 g/km
4
43,71
86 g/km
4
43,71
95 g/km
4
43,71
85 g/km
4
43,71
94 g/km
4
43,71
84 g/km
4
43,71
93 g/km
4
43,71
83 g/km
4
43,71
92 g/km
4
43,71
82 g/km
4
43,71
91 g/km
4
43,71
81 g/km
4
43,71
90 g/km
4
43,71
80 g/km
4
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2007 tot en met 31.07.2008

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
4
74,97
149 g/km
4
54,05
158 g/km
4
72,61
148 g/km
4
52,27
157 g/km
4
70,31
147 g/km
4
50,54
156 g/km
4
68,07
146 g/km
4
48,86
155 g/km
4
65,89
145 g/km
4
47,23
154 g/km
4
63,77
144 g/km
4
45,65
153 g/km
4
61,72
143 g/km
4
44,11
152 g/km
4
59,72
142 g/km
4
43,71
151 g/km
4
57,77
141 g/km
4
43,71
150 g/km
4
55,89
140 g/km
4
43,71
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
4
43,71
129 g/km
4
43,71
138 g/km
4
43,71
128 g/km
4
43,71
137 g/km
4
43,71
127 g/km
4
43,71
136 g/km
4
43,71
126 g/km
4
43,71
135 g/km
4
43,71
125 g/km
4
43,71
134 g/km
4
43,71
124 g/km
4
43,71
133 g/km
4
43,71
123 g/km
4
43,71
132 g/km
4
43,71
122 g/km
4
43,71
131 g/km
4
43,71
121 g/km
4
43,71
130 g/km
4
43,71
120 g/km
4
43,71
 
119 g/km
4
43,71
109 g/km
4
43,71
118 g/km
4
43,71
108 g/km
4
43,71
117 g/km
4
43,71
107 g/km
4
43,71
116 g/km
4
43,71
106 g/km
4
43,71
115 g/km
4
43,71
105 g/km
4
43,71
114 g/km
4
43,71
104 g/km
4
43,71
113 g/km
4
43,71
103 g/km
4
43,71
112 g/km
4
43,71
102 g/km
4
43,71
111 g/km
4
43,71
101 g/km
4
43,71
110 g/km
4
43,71
100 g/km
4
43,71
 
99 g/km
4
43,71
89 g/km
4
43,71
98 g/km
4
43,71
88 g/km
4
43,71
97 g/km
4
43,71
87 g/km
4
43,71
96 g/km
4
43,71
86 g/km
4
43,71
95 g/km
4
43,71
85 g/km
4
43,71
94 g/km
4
43,71
84 g/km
4
43,71
93 g/km
4
43,71
83 g/km
4
43,71
92 g/km
4
43,71
82 g/km
4
43,71
91 g/km
4
43,71
81 g/km
4
43,71
90 g/km
4
43,71
80 g/km
4
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2006 tot en met 31.07.2007

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
4
74,97
149 g/km
4
54,05
158 g/km
4
72,61
148 g/km
4
52,27
157 g/km
4
70,31
147 g/km
4
50,54
156 g/km
4
68,07
146 g/km
4
48,86
155 g/km
4
65,89
145 g/km
4
47,23
154 g/km
4
63,77
144 g/km
4
45,65
153 g/km
4
61,72
143 g/km
4
44,11
152 g/km
4
59,72
142 g/km
4
43,71
151 g/km
4
57,77
141 g/km
4
43,71
150 g/km
4
55,89
140 g/km
4
43,71
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
4
43,71
129 g/km
4
43,71
138 g/km
4
43,71
128 g/km
4
43,71
137 g/km
4
43,71
127 g/km
4
43,71
136 g/km
4
43,71
126 g/km
4
43,71
135 g/km
4
43,71
125 g/km
4
43,71
134 g/km
4
43,71
124 g/km
4
43,71
133 g/km
4
43,71
123 g/km
4
43,71
132 g/km
4
43,71
122 g/km
4
43,71
131 g/km
4
43,71
121 g/km
4
43,71
130 g/km
4
43,71
120 g/km
4
43,71
 
119 g/km
4
43,71
109 g/km
4
43,71
118 g/km
4
43,71
108 g/km
4
43,71
117 g/km
4
43,71
107 g/km
4
43,71
116 g/km
4
43,71
106 g/km
4
43,71
115 g/km
4
43,71
105 g/km
4
43,71
114 g/km
4
43,71
104 g/km
4
43,71
113 g/km
4
43,71
103 g/km
4
43,71
112 g/km
4
43,71
102 g/km
4
43,71
111 g/km
4
43,71
101 g/km
4
43,71
110 g/km
4
43,71
100 g/km
4
43,71
 
99 g/km
4
43,71
89 g/km
4
43,71
98 g/km
4
43,71
88 g/km
4
43,71
97 g/km
4
43,71
87 g/km
4
43,71
96 g/km
4
43,71
86 g/km
4
43,71
95 g/km
4
43,71
85 g/km
4
43,71
94 g/km
4
43,71
84 g/km
4
43,71
93 g/km
4
43,71
83 g/km
4
43,71
92 g/km
4
43,71
82 g/km
4
43,71
91 g/km
4
43,71
81 g/km
4
43,71
90 g/km
4
43,71
80 g/km
4
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2005 tot en met 31.07.2006

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
4
74,97
149 g/km
4
54,05
158 g/km
4
72,61
148 g/km
4
52,27
157 g/km
4
70,31
147 g/km
4
50,54
156 g/km
4
68,07
146 g/km
4
48,86
155 g/km
4
65,89
145 g/km
4
47,65
154 g/km
4
63,77
144 g/km
4
45,60
153 g/km
4
61,72
143 g/km
4
44,11
152 g/km
4
59,72
142 g/km
4
43,71
151 g/km
4
57,77
141 g/km
4
43,71
150 g/km
4
55,89
140 g/km
4
43,71
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
4
43,71
129 g/km
4
43,71
138 g/km
4
43,71
128 g/km
4
43,71
137 g/km
4
43,71
127 g/km
4
43,71
136 g/km
4
43,71
126 g/km
4
43,71
135 g/km
4
43,71
125 g/km
4
43,71
134 g/km
4
43,71
124 g/km
4
43,71
133 g/km
4
43,71
123 g/km
4
43,71
132 g/km
4
43,71
122 g/km
4
43,71
131 g/km
4
43,71
121 g/km
4
43,71
130 g/km
4
43,71
120 g/km
4
43,71
 
119 g/km
4
43,71
109 g/km
4
43,71
118 g/km
4
43,71
108 g/km
4
43,71
117 g/km
4
43,71
107 g/km
4
43,71
116 g/km
4
43,71
106 g/km
4
43,71
115 g/km
4
43,71
105 g/km
4
43,71
114 g/km
4
43,71
104 g/km
4
43,71
113 g/km
4
43,71
103 g/km
4
43,71
112 g/km
4
43,71
102 g/km
4
43,71
111 g/km
4
43,71
101 g/km
4
43,71
110 g/km
4
43,71
100 g/km
4
43,71
 
99 g/km
4
43,71
89 g/km
4
43,71
98 g/km
4
43,71
88 g/km
4
43,71
97 g/km
4
43,71
87 g/km
4
43,71
96 g/km
4
43,71
86 g/km
4
43,71
95 g/km
4
43,71
85 g/km
4
43,71
94 g/km
4
43,71
84 g/km
4
43,71
93 g/km
4
43,71
83 g/km
4
43,71
92 g/km
4
43,71
82 g/km
4
43,71
91 g/km
4
43,71
81 g/km
4
43,71
90 g/km
4
43,71
80 g/km
4
43,71

Tweedehandswagen Benzine wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2004 tot en met 31.07.2005

 

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
3
82,53
149 g/km
3
61,61
158 g/km
3
80,17
148 g/km
3
59,83
157 g/km
3
77,86
147 g/km
3
58,10
156 g/km
3
75,62
146 g/km
3
56,42
155 g/km
3
73,45
145 g/km
3
54,79
154 g/km
3
71,33
144 g/km
3
53,20
153 g/km
3
69,27
143 g/km
3
51,67
152 g/km
3
67,27
142 g/km
3
50,18
151 g/km
3
65,33
141 g/km
3
48,73
150 g/km
3
63,44
140 g/km
3
47,33
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
3
45,97
129 g/km
3
43,71
138 g/km
3
44,65
128 g/km
3
43,71
137 g/km
3
43,71
127 g/km
3
43,71
136 g/km
3
43,71
126 g/km
3
43,71
135 g/km
3
43,71
125 g/km
3
43,71
134 g/km
3
43,71
124 g/km
3
43,71
133 g/km
3
43,71
123 g/km
3
43,71
132 g/km
3
43,71
122 g/km
3
43,71
131 g/km
3
43,71
121 g/km
3
43,71
130 g/km
3
43,71
120 g/km
3
43,71
 
119 g/km
3
43,71
109 g/km
3
43,71
118 g/km
3
43,71
108 g/km
3
43,71
117 g/km
3
43,71
107 g/km
3
43,71
116 g/km
3
43,71
106 g/km
3
43,71
115 g/km
3
43,71
105 g/km
3
43,71
114 g/km
3
43,71
104 g/km
3
43,71
113 g/km
3
43,71
103 g/km
3
43,71
112 g/km
3
43,71
102 g/km
3
43,71
111 g/km
3
43,71
101 g/km
3
43,71
110 g/km
3
43,71
100 g/km
3
43,71
 
99 g/km
3
43,71
89 g/km
3
43,71
98 g/km
3
43,71
88 g/km
3
43,71
97 g/km
3
43,71
87 g/km
3
43,71
96 g/km
3
43,71
86 g/km
3
43,71
95 g/km
3
43,71
85 g/km
3
43,71
94 g/km
3
43,71
84 g/km
3
43,71
93 g/km
3
43,71
83 g/km
3
43,71
92 g/km
3
43,71
82 g/km
3
43,71
91 g/km
3
43,71
81 g/km
3
43,71
90 g/km
3
43,71
80 g/km
3
43,71
Korte weg naar de BIV tarieven voor Vlaanderen
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2 -uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2 -uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

Een folder "Tarieven van de verkeersbelasting vanaf 2016"
  1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting
  2. Belasting op de inverkeerstelling
  3. Accijnscompenserende belasting

    >> PDF Brochure downloaden
 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
  Publiciteit