autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

bic tweedehandswagens diesel

Tarieven : BIV voor tweedehands auto's DIESEL

Tweedehandswagen Diesel wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2015 tot en met 30.06.2016

Goed om te weten : Is uw wagen Euro 5?
Voeg 4,94€ extra aan de tarief hieronder

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
6
1.078,71
149 g/km
6
890,40
158 g/km
6
1.057,41
148 g/km
6
874,36
157 g/km
6
1.036,69
147 g/km
6
858,79
156 g/km
6
1.016,54
146 g/km
6
843,68
155 g/km
6
996,95
145 g/km
6
829,00
154 g/km
6
977,90
144 g/km
6
814,76
153 g/km
6
959,38
143 g/km
6
800,94
152 g/km
6
941,38
142 g/km
6
787,53
151 g/km
6
923,90
141 g/km
6
774,52
150 g/km
6
906,90
140 g/km
6
761,90
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
6
749,67
129 g/km
6
646,39
138 g/km
6
737,81
128 g/km
6
637,78
137 g/km
6
726,31
127 g/km
6
629,45
136 g/km
6
715,17
126 g/km
6
621,40
135 g/km
6
704,37
125 g/km
6
613,61
134 g/km
6
693,91
124 g/km
6
606,09
133 g/km
6
683,78
123 g/km
6
598,81
132 g/km
6
673,97
122 g/km
6
591,78
131 g/km
6
664,47
121 g/km
6
584,99
130 g/km
6
655,28
120 g/km
6
578,44
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
6
572,10
109 g/km
6
519,91
118 g/km
6
565,99
108 g/km
6
515,68
117 g/km
6
560,10
107 g/km
6
511,61
116 g/km
6
554,41
106 g/km
6
507,70
115 g/km
6
548,92
105 g/km
6
503,93
114 g/km
6
543,63
104 g/km
6
500,31
113 g/km
6
538,53
103 g/km
6
496,82
112 g/km
6
533,61
102 g/km
6
493,48
111 g/km
6
528,87
101 g/km
6
490,26
110 g/km
6
524,31
100 g/km
6
487,17
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
6
484,21
89 g/km
6
460,54
98 g/km
6
481,37
88 g/km
6
458,69
97 g/km
6
478,64
87 g/km
6
456,92
96 g/km
6
476,02
86 g/km
6
455,24
95 g/km
6
473,51
85 g/km
6
453,62
94 g/km
6
471,11
84 g/km
6
452,09
93 g/km
6
468,81
83 g/km
6
450,62
92 g/km
6
466,60
82 g/km
6
449,22
91 g/km
6
464,49
81 g/km
6
447,89
90 g/km
6
462,47
80 g/km
6
446,61

Tweedehandswagen Diesel wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2014 tot en met 30.07.2015

Goed om te weten :
Is uw wagen Euro 6? trekt 4,39€ af aan de tarief hieronder
Is uw wagen Euro 4 met roetfilter? Zelfde tarief
Is uw wagen Euro 4 zonder ? Voeg 6,43€ extra aan de tarief hieronder

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
963,24
149 g/km
5
795,86
158 g/km
5
944,31
148 g/km
5
781,60
157 g/km
5
925,89
147 g/km
5
767,76
156 g/km
5
907,98
146 g/km
5
754,33
155 g/km
5
890,57
145 g/km
5
741,28
154 g/km
5
873,63
144 g/km
5
728,62
153 g/km
5
857,17
143 g/km
5
716,34
152 g/km
5
841,18
142 g/km
5
704,42
151 g/km
5
825,63
141 g/km
5
692,86
150 g/km
5
810,53
140 g/km
5
681,64
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
670,77
129 g/km
5
578,96
138 g/km
5
660,22
128 g/km
5
571,31
137 g/km
5
650,00
127 g/km
5
563,90
136 g/km
5
640,10
126 g/km
5
556,75
135 g/km
5
630,50
125 g/km
5
549,82
134 g/km
5
621,20
124 g/km
5
543,13
133 g/km
5
612,20
123 g/km
5
536,67
132 g/km
5
603,48
122 g/km
5
530,42
131 g/km
5
595,04
121 g/km
5
524,39
130 g/km
5
586,86
120 g/km
5
518,56
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
5
512,93
109 g/km
5
466,54
118 g/km
5
507,50
108 g/km
5
462,78
117 g/km
5
502,26
107 g/km
5
459,16
116 g/km
5
497,20
106 g/km
5
455,68
115 g/km
5
492,32
105 g/km
5
452,33
114 g/km
5
487,62
104 g/km
5
449,11
113 g/km
5
483,08
103 g/km
5
446,01
112 g/km
5
478,71
102 g/km
5
443,04
111 g/km
5
474,50
101 g/km
5
440,18
110 g/km
5
470,44
100 g/km
5
437,44
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
5
434,80
89 g/km
5
413,76
98 g/km
5
432,27
88 g/km
5
412,11
97 g/km
5
429,85
87 g/km
5
410,55
96 g/km
5
427,52
86 g/km
5
409,05
95 g/km
5
425,29
85 g/km
5
407,61
94 g/km
5
423,16
84 g/km
5
406,25
93 g/km
5
421,11
83 g/km
5
404,94
92 g/km
5
419,15
82 g/km
5
403,70
91 g/km
5
417,27
81 g/km
5
402,51
90 g/km
5
415,48
80 g/km
5
401,38

Tweedehandswagen Diesel wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2013 tot en met 30.07.2014

Goed om te weten :
Is uw wagen Euro 4 met roetfilter? Zelfde tarief
Is uw wagen Euro 4 zonder ? Voeg 5,62€ extra aan de tarief hieronder

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
842,84
149 g/km
5
696,37
158 g/km
5
826,27
148 g/km
5
683,90
157 g/km
5
810,16
147 g/km
5
671,79
156 g/km
5
794,48
146 g/km
5
660,04
155 g/km
5
779,25
145 g/km
5
648,62
154 g/km
5
764,43
144 g/km
5
637,55
153 g/km
5
750,03
143 g/km
5
626,80
152 g/km
5
736,03
142 g/km
5
616,37
151 g/km
5
722,43
141 g/km
5
606,25
150 g/km
5
709,21
140 g/km
5
596,44
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
586,92
129 g/km
5
506,59
138 g/km
5
577,69
128 g/km
5
499,89
137 g/km
5
568,75
127 g/km
5
493,42
136 g/km
5
560,09
126 g/km
5
487,15
135 g/km
5
551,69
125 g/km
5
481,10
134 g/km
5
543,55
124 g/km
5
475,24
133 g/km
5
535,67
123 g/km
5
469,58
132 g/km
5
528,04
122 g/km
5
464,12
131 g/km
5
520,66
121 g/km
5
458,84
130 g/km
5
513,51
120 g/km
5
453,74
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
5
448,81
109 g/km
5
408,22
118 g/km
5
444,06
108 g/km
5
404,93
117 g/km
5
439,47
107 g/km
5
401,76
116 g/km
5
435,05
106 g/km
5
398,72
115 g/km
5
430,78
105 g/km
5
395,79
114 g/km
5
426,66
104 g/km
5
392,97
113 g/km
5
422,70
103 g/km
5
390,26
112 g/km
5
418,87
102 g/km
5
387,66
111 g/km
5
415,19
101 g/km
5
385,16
110 g/km
5
411,64
100 g/km
5
382,76
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
5
380,45
89 g/km
5
362,04
98 g/km
5
378,24
88 g/km
5
360,60
97 g/km
5
376,12
87 g/km
5
359,23
96 g/km
5
374,08
86 g/km
5
357,91
95 g/km
5
372,13
85 g/km
5
356,66
94 g/km
5
370,26
84 g/km
5
355,47
93 g/km
5
368,47
83 g/km
5
354,32
92 g/km
5
366,75
82 g/km
5
353,24
91 g/km
5
365,11
81 g/km
5
352,20
90 g/km
5
363,54
80 g/km
5
351,21

Tweedehandswagen Diesel wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2012 tot en met 30.07.2013

Goed om te weten :
Is uw wagen Euro 4 met roetfilter? Zelfde tarief
Is uw wagen Euro 4 zonder ? Voeg 4,82€ extra aan de tarief hieronder

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
722,43
149 g/km
5
596,89
158 g/km
5
708,23
148 g/km
5
586,20
157 g/km
5
694,42
147 g/km
5
575,82
156 g/km
5
680,99
146 g/km
5
565,75
155 g/km
5
667,92
145 g/km
5
555,96
154 g/km
5
655,23
144 g/km
5
546,47
153 g/km
5
642,88
143 g/km
5
537,25
152 g/km
5
630,88
142 g/km
5
528,31
151 g/km
5
619,22
141 g/km
5
519,64
150 g/km
5
607,90
140 g/km
5
511,23
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
503,07
129 g/km
5
434,22
138 g/km
5
495,17
128 g/km
5
428,48
137 g/km
5
487,50
127 g/km
5
422,93
136 g/km
5
480,07
126 g/km
5
417,56
135 g/km
5
472,88
125 g/km
5
412,37
134 g/km
5
465,90
124 g/km
5
407,35
133 g/km
5
459,15
123 g/km
5
402,50
132 g/km
5
452,61
122 g/km
5
397,81
131 g/km
5
446,28
121 g/km
5
393,29
130 g/km
5
440,15
120 g/km
5
388,92
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
5
384,70
109 g/km
5
349,90
118 g/km
5
380,62
108 g/km
5
347,08
117 g/km
5
376,69
107 g/km
5
344,37
116 g/km
5
372,90
106 g/km
5
341,76
115 g/km
5
369,24
105 g/km
5
339,25
114 g/km
5
365,71
104 g/km
5
336,83
113 g/km
5
362,31
103 g/km
5
334,51
112 g/km
5
359,03
102 g/km
5
332,28
111 g/km
5
355,87
101 g/km
5
330,14
110 g/km
5
352,83
100 g/km
5
328,08
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
5
326,10
89 g/km
5
310,32
98 g/km
5
324,20
88 g/km
5
309,09
97 g/km
5
322,39
87 g/km
5
307,91
96 g/km
5
320,64
86 g/km
5
306,78
95 g/km
5
318,97
85 g/km
5
305,71
94 g/km
5
317,37
84 g/km
5
304,68
93 g/km
5
315,83
83 g/km
5
303,71
92 g/km
5
314,36
82 g/km
5
302,77
91 g/km
5
312,95
81 g/km
5
301,88
90 g/km
5
311,61
80 g/km
5
301,04

Tweedehandswagen Diesel wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2011 tot en met 30.07.2012

Goed om te weten :
Is uw wagen Euro 4 met roetfilter? Zelfde tarief
Is uw wagen Euro 4 zonder ? Voeg 4,01€ extra

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
602,03
149 g/km
5
497,41
158 g/km
5
590,19
148 g/km
5
488,50
157 g/km
5
578,68
147 g/km
5
479,85
156 g/km
5
567,49
146 g/km
5
471,45
155 g/km
5
556,60
145 g/km
5
463,30
154 g/km
5
546,02
144 g/km
5
455,39
153 g/km
5
535,73
143 g/km
5
447,71
152 g/km
5
525,74
142 g/km
5
440,26
151 g/km
5
516,02
141 g/km
5
433,03
150 g/km
5
506,58
140 g/km
5
426,03
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
419,23
129 g/km
5
361,85
138 g/km
5
412,64
128 g/km
5
357,07
137 g/km
5
406,25
127 g/km
5
352,44
136 g/km
5
400,06
126 g/km
5
347,97
135 g/km
5
394,06
125 g/km
5
343,64
134 g/km
5
388,25
124 g/km
5
339,46
133 g/km
5
382,62
123 g/km
5
335,42
132 g/km
5
377,17
122 g/km
5
331,51
131 g/km
5
371,90
121 g/km
5
327,74
130 g/km
5
366,79
120 g/km
5
324,10
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
5
320,58
109 g/km
5
291,59
118 g/km
5
317,19
108 g/km
5
289,24
117 g/km
5
313,91
107 g/km
5
286,97
116 g/km
5
310,75
106 g/km
5
284,80
115 g/km
5
307,70
105 g/km
5
282,70
114 g/km
5
304,76
104 g/km
5
280,69
113 g/km
5
301,93
103 g/km
5
278,76
112 g/km
5
299,19
102 g/km
5
276,90
111 g/km
5
296,56
101 g/km
5
275,11
110 g/km
5
294,03
100 g/km
5
273,40
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
5
271,75
89 g/km
5
258,60
98 g/km
5
270,17
88 g/km
5
257,57
97 g/km
5
268,65
87 g/km
5
256,59
96 g/km
5
267,20
86 g/km
5
255,65
95 g/km
5
265,81
85 g/km
5
254,76
94 g/km
5
264,47
84 g/km
5
253,90
93 g/km
5
263,19
83 g/km
5
253,09
92 g/km
5
261,97
82 g/km
5
252,31
91 g/km
5
260,79
81 g/km
5
251,57
90 g/km
5
259,67
80 g/km
5
250,86

Tweedehandswagen Diesel wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2010 tot en met 30.07.2011

Goed om te weten :
Is uw wagen Euro 4 met roetfilter? Zelfde tarief
Is uw wagen Euro 4 zonder ? Voeg 3,21€ extra

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
481,62
149 g/km
5
397,93
158 g/km
5
472,16
148 g/km
5
390,80
157 g/km
5
462,95
147 g/km
5
383,88
156 g/km
5
453,99
146 g/km
5
377,16
155 g/km
5
445,28
145 g/km
5
370,64
154 g/km
5
436,82
144 g/km
5
364,31
153 g/km
5
428,59
143 g/km
5
358,17
152 g/km
5
420,59
142 g/km
5
352,11
151 g/km
5
412,82
141 g/km
5
346,43
150 g/km
5
405,26
140 g/km
5
340,82
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
335,38
129 g/km
5
289,48
138 g/km
5
330,11
128 g/km
5
285,65
137 g/km
5
325,00
127 g/km
5
281,95
136 g/km
5
320,05
126 g/km
5
278,37
135 g/km
5
315,25
125 g/km
5
274,91
134 g/km
5
310,60
124 g/km
5
271,57
133 g/km
5
306,10
123 g/km
5
268,33
132 g/km
5
301,74
122 g/km
5
265,21
131 g/km
5
297,52
121 g/km
5
262,19
130 g/km
5
293,43
120 g/km
5
259,28
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
5
256,46
109 g/km
5
233,27
118 g/km
5
253,75
108 g/km
5
231,39
117 g/km
5
251,13
107 g/km
5
229,58
116 g/km
5
248,60
106 g/km
5
227,84
115 g/km
5
246,16
105 g/km
5
226,16
114 g/km
5
243,81
104 g/km
5
224,55
113 g/km
5
241,54
103 g/km
5
223,01
112 g/km
5
239,36
102 g/km
5
221,52
111 g/km
5
237,25
101 g/km
5
220,09
110 g/km
5
235,22
100 g/km
5
218,72
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
5
217,40
89 g/km
5
206,88
98 g/km
5
216,14
88 g/km
5
206,06
97 g/km
5
214,92
87 g/km
5
205,27
96 g/km
5
213,76
86 g/km
5
204,52
95 g/km
5
212,65
85 g/km
5
203,81
94 g/km
5
211,58
84 g/km
5
203,12
93 g/km
5
210,55
83 g/km
5
202,47
92 g/km
5
209,57
82 g/km
5
201,85
91 g/km
5
208,64
81 g/km
5
201,26
90 g/km
5
207,74
80 g/km
5
200,69

Tweedehandswagen Diesel wagen
inschrijving datum 2017
datum van eerste inverkeerstelling vanaf 01.08.2009 tot en met 30.07.2010

Goed om te weten :
Is uw wagen Euro 4 met roetfilter? Zelfde tarief
Is uw wagen Euro 4 zonder ? Voeg 2,41€ extra

CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
159 g/km
5
361,22
149 g/km
5
298,45
158 g/km
5
354,12
148 g/km
5
293,10
157 g/km
5
347,21
147 g/km
5
287,91
156 g/km
5
340,49
146 g/km
5
282,87
155 g/km
5
333,96
145 g/km
5
277,98
154 g/km
5
327,61
144 g/km
5
273,23
153 g/km
5
321,44
143 g/km
5
268,63
152 g/km
5
315,44
142 g/km
5
264,16
151 g/km
5
309,61
141 g/km
5
259,82
150 g/km
5
303,95
140 g/km
5
255,62
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
139 g/km
5
251,54
129 g/km
5
217,11
138 g/km
5
247,58
128 g/km
5
214,24
137 g/km
5
243,75
127 g/km
5
211,46
136 g/km
5
240,04
126 g/km
5
208,78
135 g/km
5
236,44
125 g/km
5
206,18
134 g/km
5
232,95
124 g/km
5
203,68
133 g/km
5
229,57
123 g/km
5
201,25
132 g/km
5
226,30
122 g/km
5
198,91
131 g/km
5
223,14
121 g/km
5
196,64
130 g/km
5
220,07
120 g/km
5
194,46
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
119 g/km
5
192,35
109 g/km
5
174,95
118 g/km
5
190,31
108 g/km
5
173,54
117 g/km
5
188,35
107 g/km
5
172,18
116 g/km
5
186,45
106 g/km
5
170,88
115 g/km
5
184,62
105 g/km
5
169,62
114 g/km
5
182,86
104 g/km
5
168,42
113 g/km
5
181,16
103 g/km
5
167,25
112 g/km
5
179,52
102 g/km
5
166,14
111 g/km
5
177,94
101 g/km
5
165,07
110 g/km
5
176,42
100 g/km
5
164,04
 
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
CO2-uitstoot
Euronorm
Prijs in EURO
99 g/km
5
163,05
89 g/km
5
155,16
98 g/km
5
162,10
88 g/km
5
154,54
97 g/km
5
161,19
87 g/km
5
153,95
96 g/km
5
160,32
86 g/km
5
153,39
95 g/km
5
159,48
85 g/km
5
152,86
94 g/km
5
158,68
84 g/km
5
152,34
93 g/km
5
157,92
83 g/km
5
151,85
92 g/km
5
157,18
82 g/km
5
151,39
91 g/km
5
156,48
81 g/km
5
150,94
90 g/km
5
155,80
80 g/km
5
150,52
 
Korte weg naar de BIV tarieven voor Vlaanderen
Nieuwe wagen
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2 -uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
2dehands auto
éénmaal
BIV Diesel
/ BIV Benzine
volgens CO2 -uitstoot
+ elk jaar
Verkeersbelasting
in functie van fiscale Pk

+ ecomali of - eboni
in functie van CO2
en type brandstof
Elektrische / Aardgas / Hybride (< 50 g/CO2)


Geen BIV en evenmin verkeersbelasting
tot 31.12.2020

Enkel geldig in Vlaanderen 

Een folder "Tarieven van de verkeersbelasting vanaf 2016"
  1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting
  2. Belasting op de inverkeerstelling
  3. Accijnscompenserende belasting

    >> PDF Brochure downloaden
 

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
  Publiciteit