autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Vrijstellingen in de jaarlijkse verkeersbelsating en belasting op inverkeerstelling

 


Overzicht van de verschillende vrijstellingen in de jaarlijks verkeersbelasting en verkeersbelsating (VKB) en belasting op inverkeerstelling (BIV)

Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap en oorlogsinvaliden

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassen persoon of een kind met een handicap kunt u een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting en een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een vrijstelling aanvragen als:

 • u volledig blind bent
 • u volledig verlamd bent aan de bovenste ledematen of een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
 • u een oorloginvalide bent

Het voertuig is ingeschreven op naam van:

 • de persoon met een handicap
 • de wettelijke vertegenvoordiger als het gaat om een minderjarige
 • de bewindvoerder als het gaat om een meerderjarige waarbij de vrederechter oordeelde dat de meerderjarige onbekwaam is handelingen te stellen met betrekking tot de goederen

Het voertuig wordt gebruikt als persoonlijk vervoermiddel door of voor de persoon met een handicap:

 • ongeacht de aard van de verplaatsingen en ongeacht of de persoon met een handicap zich in het voertuig bevindt, voor zover dit voertuig bestuurd wordt door de echtgeno(o)t(e) of een andere persoon die deel uitmaakt van het gezin van de persoon met een handicap
 • ook als het voertuig bestuurd wordt door een derde als er een onmiddellijk verband is tussent het traject en de noodzaak ervan voor de persoon met een handicap, zoals een buur die de persoon met een handicap naar het ziekenhuis brengt en alleen terugkeert of om boodschappen te doen voor de persoon met een handicap

De vrijstelling kan slechts worden toegestaan voor één enkel voertuig tegelijk per begunstigde.

Het voertuig is een personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lichte vrachauto.

Het voertuig behoort niet toe aan een instelling voor gehandicaptenzorg die het voertuig uitsluitend gebruikt voor die instelling.

De vrijstelling geldt ook voor oorlogsinvaliden onder volgende voorwaarden:

 • de oorlogsinvalide geniet een invaliditeitspension van ten minste 60%
 • de oorlogsinvalide heeft een attest van de Federale Pensioendienst of door de overheid die het invaliditeitspensioen toegekend heeft.

Bedrag

Als u een vrijstelling krijgt dan moet u geen verkeersbelasting en geen belasting op inverkeerstelling betalen.

Als uw aanvraag tot vrijstelling nog niet werd goedgekeurd en u ontvangt toch een aanslagbiljet, dan raadt de Vlaamse Belasting Dienst u aan om het aanslagbiljet te betalen. Als u recht hebt op de vrijstelling ontvangt u binnen de 2 maanden een terugbetaling..

Pure elektrische en pure waterstofvoertuige

De wegvoertuigen, de lichte vrachtauto's, de lijkwagens, en de alleenrijdende trekkers, zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling bij volgende brandstoftypes:

 • Puur elektrisch
 • Puur waterstof

Voorwaarden

Deze vrijstelling geld vanaf 2019 voor alle motorvoertuigen behalve deze ingeschreven op naam van een leasingfirma.

Vanaf 1 juli 2020 geld deze vrijstelling voor alle motorvoertuigen, ook deze ingeschreven op naam van een leasingfirma.

Uitzondering: (samengestelde) voertuigen bestemd voor goederenvervoer met een MTM > 3,5 ton

Bedrag

Het betreft een volledige vrijstelling van:

 • de jaarlijkse verkeersbelasting
 • en
 • de belasting op de inverkeerstelling

Vrijstelling van de verkeersbelasting voor occasioneel vervoer

Als een voertuig slechts occasioneel gebruikmaakt van de openbare weg wordt vrijstelling van de verkeersbelasting verleend.

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vrachtwagens, trekkers (met of zonder aanhangwagen), tractoren (met of zonder aanhangwagen) en lichte vrachtwagens die maar af en toe op de openbare weg rijden vrijgesteld worden van jaarlijkse verkeersbelasting. Vanaf 2019 zijn er 3 mogelijkheden om op deze vrijstelling aanspraak te maken. In alle gevallen moet voldaan worden aan 3 basisvoorwaarden. Aanvullend zijn er voor elk type vrijstelling extra voorwaarden.

De 3 basisvoorwaarden waar altijd aan voldaan moet worden zijn:

 • het voertuig is uitsluitend bestemd voor het goederenvervoeren (voertuigen of samenstel met een MTM van minder dan 12 ton) of wordt gebruikt voor het goederenvervoer (voertuigen of samenstel met een MTM van minstens 12 ton)
 • wie het voertuig gebruikt mag goederenvervoer niet als hoofdactiviteit hebben
 • het gebruikt van het voertuig mag niet leiden tot oneerlijke concuurentie, concreet betekent dit bv. dat het niet om bezoldigd goederenvervoer mag gaan.

Het voertuig maakt wegens zijn aard maar af en toe gebruik van de openbare weg

Aanvullende voorwaarden: het voertuig behoort tot een van de volgende 4 specifieke voertuigcartegorie√ęn:

   kermis- of circuswagens die dienen voor het vervoer van kermis- of circusmateriaal of- dieren en de bijbehorende woonwagens, en die uiterlijk als dusdanig herkenbaar zijn;
   opleidingsvoertuigen die ingeschreven zijn door een rijschool, het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek of een gewestellijke arbeidsbemiddelingsdienst en die uitluitend gebruikt worden om te leren rijden;
   terminaltrekkers die specifiek zijn uitgerust voor containers die worden gebruikt voor logistieke opdrachten in havengebieden en in distributie- en overslagcentra en die niet worden ingezet voor transport op de openbare weg;
   marktwagens die op duurzame wijze zijn ingericht om als winkel te dienen en een toog of vaste kassa bevatten of worden gebruikt als toonzaal en de vrachtwagens en de trekkers die uitsluitend gebruikt worden in combinatie met een marktwagen.

Voertuigen onderworpen aan de kilometerheffing die jaarlijks minder dan 500 tolkilometers afleggen

Aanvullende voorwaarden:

 • het voertuig valt onder toepassing van de kilometerheffing;
 • het voertuig legt minder dan 500 tolkilometers af in het kalenderjaar;

Aangezien de aanslagbiljetten voor de jaarlijkse verkeersbelasting voor vrachtwagens en aanverwante voertuigen pas op het einde van het jaar verstuurd worden, zal de Vlaamse Belastingdienst zelf controleren of op het einde van het kalenderjaar minder dan 500 tolkilometers* afgelegd werden. De vrijstelling wordt dan automatisch toegekend.

*Met "tolkilometers" wordt bedoeld: kilometers afgelegde weg gemeten volgens de "on board unit" (OBU) op wegen in Vlaanderen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens en waarvoor geen nultarief geldt.

Voertuigen niet onderworpen aan de kilometerheffing: bijhouden van een rittenblad

Aanvullende voorwaarden:

 • het voertuig is niet onderworpen aan de kilometerheffing en heeft dus geen OBU;
 • het voertuig mag niet meer dan 30 dagen per jaar op de openbare weg gebruikt worrden;

Iedere keer voor u het voertuig op de openbare weg gebruikt, moet u van de rit de datum registreren op het rittenblad. Meerdere ritten per dag zijn mogelijk. Het rittenblad moet u ook altijd in het voertuig mee hebben.

Andere vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting

Ook voor verscheidene andere voertuigen geldt een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Voertuigen voor een openbare dienst

De voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een openbare dienst (bijv. de Post, de brandweer, het leger, enz.)

Ziekenauto's

Ziekenauto's zijn vrijgesteld op voorwaarde dat:

 • het voertuig is ingeschreven als ziekenauto bij de DIV
 • en het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor het vervoer van zieke of gewonde personen

Deze voertuigen zijn ook vrijgesteld van de BIV.
Er is geen vrijstelling voor

 • voertuigen gebruikt voor de bevoorrading van ziekenhuizen of klinieken met farmaceutische producten of andere waren
 • voertuigen van de Medische Urgentie Groep (de MUG heeft enkel als doel gespecialiseerd personeel ter plaatse te brengen)

Taxi

Taxi's of voertuigen verhuurd met bestuurder zijn vrijgesteld op voorwaarde dat:

 • het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor taxidiensten
 • de aanvraag tot vrijstelling gestaafd wordt met een door de gemeente goedgekeurde vergunning tot het exploiteren van een taxidienst.

De vrijstelling geldt per voertuig tot de einddatum van de geldigheidsperiode van de vergunning (normaliter 5 jaar). Bij elk voertuig dat u inschrijft, moet u opnieuw een vergunning en een vrijstelling aanvragen, zo niet kan de vrijstelling niet worden toegekend.

Wenst u na de einddatum van de geldigheidsperiode van de vergunning verder aanspraak te maken op de vrijstelling dan moet u de vergunning verlengen. Zo niet zal de verkeersbelasting terug verschuldigd zijn vanaf de maand waarin de vergunning afloopt.

De bromfietsen en motorfietsen met een cilinderinhoud ‚ȧ 250 cc

 • motorfietsen met een cilinderinhoud ‚ȧ 250 cc (cm¬≥) zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting (VB)
 • motorfietsen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof zijn niet belastbaar in de jaarlijkse verkeersbelasting.

Op deze motofietsen moet u wel BIV betalen. Motorfietsen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof zijn vrijgesteld.

Landbouwvoertuig

Landbouwvoertuigen zijn vrijgesteld op voorwaarde dat ze uitsluiten gebruikt worden voor de landbouwarbeid..

 
 
Publiciteit

Bespaar tot 350€ op uw verplichte BA autoverzekering

Autoverzekering simulatie
U moet geen expert zijn: alle contracten voor een BA autoverzekering hebben dezelfde wettelijke basis: enkel de prijs en eventuele bijkomende diensten variëren. Vergelijk dus zeker de tarieven om elk jaar tot 300€ te besparen.
Publiciteit
Kijk na of u niet teveel betaalt voor uw autoverzekering
Vergelijk 15 verzekeraars
en bespaar tot 300€ per jaar!
 
 Publiciteit