Vragenronde
Loopt het mis met uw autoverzekeraar ? Dien dan een klacht in bij de ombudsman

Edgar le renard des assurance auto en belgique

Als u in conflict bent met uw verzekeraar of makelaar (tussenpersoon) en vruchteloze pogingen hebt ondernomen om tot een oplossing te komen, kan u zich vervolgens richten tot de Ombudsman van de verzekeringen die op zoek gaat naar een vriendschappelijke oplossing.

Wie ? Dit is een vzw opgericht door de federatie van makelaars en verzekeringsmaatschappijen in België. Een ombudsman is een persoon die naar uw klachten luistert, contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij waarover u een klacht hebt, en vervolgens een advies geeft over de situatie.

De dienst van de ombudsman is gratis

Wat hij voor u zal doen: De ombudsman werkt in vertrouwen, hij licht toe en komt tussen in alle objectiviteit, en werkt naar best vermogen binnen het kader van de wet, reglementen, contractvoorwaarden en gedragsregels van de verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen voor verzekeringen. In het uitvoeren van zijn opdracht zal de ombudsman rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en zal hij steeds trachten redelijke, vriendschappelijke oplossingen te bekomen.

En daarna? Het is niet verplicht zijn advies te volgen. Als het niet werd gevolgd, volstaat het dat de partijen de reden verklaren. De partijen hebben altijd de mogelijkheid zich tot de rechtbank te richten bij falen. Of ze kunnen gebruik maken van andere kanalen, zoals bemiddeling, arbitrage,

50%

De consument bekomt een oplossing in 50% van de ingediende betwistingen!

Hoe een aanvraag tot tussenkomst indienen ?

Dit dient schriftelijk te gebeuren via :

 • het formulier dat zich bevindt op de site www.ombudsman.as
 • email info@ombudsman.as
 • post naar : Ombudsman van de verzekeringen, Meeûssquare 35, 1000 Brussel
 • fax nummer : 02/547.59.75

In een eerste fase moet u de klacht schriftelijk toelichten. De ombudsman contacteert de verzekeringsmaatschappij om haar versie te horen, om alle feiten te kennen en een positie in te nemen. Hij hoort dus beide partijen.

Une petite idée du travail de l’ombudsman en assurances en quelques chiffres

In 2013 heeft de Ombudsman van de verzekeringen ontvangen :

 • 4.364 aanvragen tot tussenkomst, waarvan 3.767 klachten tegen verzekeringsmaatschappijen.
 • 536 tegen tussenpersonen in verzekering.
 • 61 klachten i.v.m. Datassur.

De stijging van het aantal dossiers is zorgwekkend wat betreft verzekeringsproducten en reisannulaties, maar vooral i.v.m. de dekking van gsm’s.

Als u onterecht op de zwarte lijst van de verzekeraars staat

Als u klacht wil indienen tegen het opnemen van uw gegevens in het bestand van Datassur, zal de Ombudsman van de verzekeringen en zijn team u daarbij helpen.

Wil u er meer over weten ?

Hier vindt u nog meer informatie over de achtergrond van de job van de Ombudsman van de verzekeringen in het algemeen.

Professionalisme, ethiek, neutraliteit: de Ombudsman is onderworpen aan een wettelijk kader dat hij moet volgen.

Hij handelt met respect voor het charter dat u kan raadplegen op de website : site http://www.ombudsman.as/

Welke klachten en waarover i.v.m. autoverzekeringen ?

In het kader van contracten van autoverzekeringen rijzen de twisten voornamelijk in de volgende contexten :

 1. Betwisting m.b.t. de te respecteren opzegperiode om het contract op te zeggen door de verzekerde : Het zou beter zijn dat de opzegging van het contract van de autoverzekering in België eenvoudiger wordt. Onze buren in Frankrijk hebben die mogelijkheid al op elk moment. Bij ons moet bij de aanvraag tot opzeg een opzegperiode van 3 maanden gerespecteerd worden (terwijl het contract zelfs maar 12 maanden duurt!) en zijn ook de formaliteiten ingewikkeld (aangetekende brief…). Zoniet is uw aanvraag tot opzegging ongeldig … en zal uw contract tegen uw wil in nog een jaar doorlopen.
  Noteer ook dat de verzekeraar het contract wel kan opzeggen, na een schadegeval of o.w.v. een reorganisatie van zijn verzekeringsportefeuille. De consument moet dan op zoek naar een nieuwe verzekering, die vaak moeilijk te vinden is tegen een redelijke prijs. De opzegging van het contract blijft een moeilijke zaak voor de verzekerde die hun contract wensen stop te zetten. U moet steeds de formaliteiten en termijnen respecteren om dit vlot en efficiënt te laten verlopen. We nodigen u uit om onze pagina’s over dit item te raadplegen om u hierbij te helpen.
 2. Betwisting over de aanpassing van de premie door de verzekeraar : het blijkt dat de communicatie van de verzekeraar niet duidelijk en expliciet genoeg is (onder meer door de kleine lettertjes). De aanpassingen die de verzekeraar toepast op zijn gehele portefeuille zijn de voornaamste oorzaken van klachten. De verhoging van het tarief voor omnium na een ongeval leidt eveneens tot klachten.

Wie heeft ongelijk, wie heeft gelijk ?

In 2013 verklaarde de ombudsman in de helft van de dossiers de aanvraag van de consument ontvankelijk.

Analyse van de klachten voor autoverzekeringen door de ombudsman :
Een analyse van de klachten ingeleid door de verzekerden laat toe naar voor te brengen waarop de verzekerden zeker moeten letten. Dit leidde tot een boekje met tips – een reeks dingen die men moet doen of net niet – om een conflict met de verzekeraar te vermijden.

Hierbij enkele situaties voor de autoverzekering die tot problemen kunnen leiden en de gepaste tip van de Ombudsman om betwisting te voorkomen :

 • - Bij de verkoop van de wagen: verwittig snel uw verzekeraar.
 • - Bij een wijziging van een verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid voor auto en moto gecombineerd : u verloor de impact uit het oog van een aanpassing op het geheel van het contract.
 • - Als de auto bestuurd wordt door een jonge bestuurder die net zijn rijbewijs heeft behaald : vergeet niet deze occasionele bestuurder aan te geven.
 • - Bij een immobilisatie van het voertuig voor reparatie: verlies niet uit het oog dat niet noodzakelijk de hele periode wordt vergoed.