Optimco

Optimco verzekeringen
via het kanaal van de onafhankelijke verzekeringsmakelaars één van de goedkoopste tarieven op de markt

Optimco (Optimco)

0 van de 3 online procedures via Optimco.be

 • 1. Berekenen
  Niet meer
 • 2. Offerte
  Via uw makelaar
 • 3. Intekenen
  Via uw makelaar

De autoverzekering Optimco: samengevat

 • Altijd voordeliger is voor de goede autobestuurders
 • Een maatschappij op mensenmaat is, waar u zich begrepen voelt

Actuele promotie van een van onze partners (Publiciteiten)

Sterke en zwakke punten van de autoverzekering van Optimco

Optimco's autoverzekering hoogtepunten
Sterke punten
Levenslang bonus-malusgraad 0
Versnelde daling op de bonus-malusschaal
"Senioren-tarief" zéér voordelige
Jeugdige bestuurders zijn welkom
BOB-waarborg
Bijstand na ongeval
Omnium zonder franchise mogelijk
Zwakke punten van Optimco's autoverzekering
Zwakke punten
na ongeval is een serieuze premieverhoging (afhankelijk van op welke BM je staat)
stijging van 6 trappen na ongeval

Réductions

Une réduction sur votre assurance auto ?

Pouvez-vous bénéficier d'un réduction sur votre assurance auto auprès de Optimco ?

Offre permanente

- Offre kilométrique si vous parcourez moins de 8.000 km/an.


Omnium

De Omnium autoverzekering van Optimco

 • Wat is verzekerd ?
  • Stoffelijke schade : de schade veroorzaakt door
   • een aanrijding
   • een accidentele aanraking
   • het accidenteel tanken van een verkeerde brandstof
   • schadelijke neerslag van werken uitgevoerd door een derde
   • kanteling
   • vandalisme of het vervoer van het verzekerde voertuig

  Goed om weten : Op de waarborg is de vrijstelling van toepassing, die voorzien is in de bijzondere voorwaarden. Wanneer de bestuurder jonger is dan 24 jaar op het ogenblik van het verzekerde schadegeval, dan wordt de vrijstelling verhoogd met € 125. Ook indien de optie "zonder vrijstelling" werd onderschreven, wordt deze vrijstelling van € 125 toegepast voor de bestuurder jonger dan 24 jaar.

  • Brand : de schade veroorzaakt door
   • vuur
   • ontploffing
   • blikseminslag
   • kortsluiting of bluswerkzaamheden

  Goed om weten : Op de waarborg Brand is geen vrijstelling van toepassing.

  • Diefstal : (poging tot)
   • diefstal of inbreking
   • car- en homejacking

  Ingeval van een door proces-verbaal geattesteerde diefstal van de autosleutels of van de afstandsbediening, worden de kosten voor vervanging van de sleutels en de afstandbediening of het herprogrammeren van de codes van het diefstalalarm eveneens vergoed, mits voorlegging van de gedetailleerde factuur en dit tot beloop van 500 euros inclusief BTW.

  In geval van schade aan de ruiten van het verzekerde voertuig, zijn de bepalingen "Glasbreuk" van toepassing.

  Goed om weten : Op de waarborg Diefstal is geen vrijstelling van toepassing, behoudens afwijkende bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden.

  • Glasbreuk : breken of barsten
   • van de voor-, zij- en achterruiten

  De maatschappij verzekert de schade ingevolge het breken of barsten van de voor- zij- en achterruiten en van de dakruit van het voertuig. De schade aan een panoramadak is niet gedekt in "Glasbreuk".

  Goed om weten : Op de waarborg Glasbreuk is een vrijstelling van € 125 van toepassing. Deze vrijstelling kan evenwel vermeden worden, indien verzekerde voor het herstel of de vervanging van de ruit beroep doet op de firma Carglass of Autoglass Clinic of een gelijkwaardig glasherstellingsbedrijf. In ieder geval dient de glasbreuk hersteld te worden telkens als de veiligheid dit toelaat, in plaats van over tegaan tot een volledige vervanging van de ruit.

  • Natuurrampen: de schade veroorzaakt
   • door storm met een windsnelheid >= 80 km/uur
   • hagel
   • neerstortende rotsen
   • neervallende stenen
   • lawines
   • de druk of val van sneeuwmassa's
   • aardbevingen
   • terreinverschuivingen
   • springvloeden en overstromingen

  Goed om weten : Op de waarborg Natuurrampen is geen vrijstelling van toepassing.

  Aanrijding met dieren : De maatschappij verzekert de schade die het gevolg is van een rechtstreekse botsing met dieren op de openbare weg.

  Goed om weten : Op de waarborg Aanrijding met dieren is geen vrijstelling van toepassing.

 • Vergoeding ingeval van herstelling

  De maatschappij vergoedt het bij expertise vastgestelde bedrag van de herstellingskosten. De niet-recupereerbare BTW wordt vergoed mits voorlegging van de herstelfactuur. Indien verzekerde overgaat tot vervanging van het voertuig in plaats van tot herstelling, dan ontvangt hij mits voorlegging van de aankoopfactuur van de vervangwagen de niet-recupereerbare BTW-bedrag betaald bij aankoop van het vervangingsvoertuig kan overtreffen.

 • Vergoeding ingeval van totaal verlies

  De maatschappij vergoedt het totaal verlies in overeenstemming met de onderschreven formule "aangenomen waarde" of "forfaitaire waarde" en dit tot op ogenblik dat het verzekerde voertuig op het moment van het schadegeval maximaal 60 maanden oud is.

  Aangenomen waarde : de maatschappij berekent de vergoeding uitgaande van de verzekerde waarde opgenomen in je contract, vermeerderd met de niet-recupereerbare BTW die volgens de aankoopfactuur van het verzekerde voertuig betaald werd bij de aanschaf ervan en verminderd met afschrijvingspercentage van 1% per begonnen maand, na het verlopen van zes volle maanden ingaande op de datum van het in verkeer brengen van het voertuig. Hiervan wordt de waarde van het wrak afgetrokken, evenals de toepasselijke vrijstelling.

  Forfaitaire waarde : de maatschappij berekent de vergoeding uitgaande van de verzekerde waarde opgenomen in je contract, vermeerderd met de niet-recupereerbare BTW die volgens de aankoopfactuur van het verzekerde voertuig betaald werd bij de aanschaf ervan en verminderd met afschrijvingspercentage van 1,25% per begonnen maand, na het verlopen van zes volle maanden ingaande op de datum van het in verkeer brengen van het voertuig. Hiervan wordt de waarde van het wrak afgetrokken, evenals de toepasselijke vrijstelling.

  De maatschappij vergoedt de werkelijke waarde, indien het voertuig op het moment van het schadegeval ouder is dan 60 maanden of indien het verzekerde vervangingsvoertuig een totaal verlies is. De werlijke waarde is de dagwaarde die het verzekerde voertuig had net voor het schadegeval en die bepaald wordt bij expertise.

  De maatschappij berekent alsdan de vergoeding uitgaande van de werkelijke waarde, vermeerderd met het percentage niet recupereerbare BTW volgens het BTW statuut van verzekeringnemer of de eigenaar van het voertuig op het moment van het schadegeval. Hiervan wordt de waarde van het wrak afgetrokken, evenals de toepasselijke vrijstelling.

  De maatschappij voorziet in volgende specifieke vergoedingsmodaliteiten

  • Indien het voertuig tweedehands werd aangekocht door een particulier vn een BTW-plichtige en dus niet toepassing van BTW enkel over de winstmarge, dan wordt het BTW-bedrag forfaitair vastgesteld op de totale verkoopprijs van X 0,030538.
  • Indien de vergoeding berekend in aangenomen waarde of forfaitaire waarde, in overeenstemming met de onderschreven formule, lager uitkomt dan de berekening in werkelijke waarde, ka de verzekerde aanspraak maken op de vergoeding in werkelijke waarde.
  • De toebehoren die over te bouwen zijn, worden vergoed volgens overbouwkosten. De niet-recupereerbare BTW wordt vergoed mits voorleggen van de overbouwfactuur.
  • De vergoeding voor de verzekerde toebehoren die als totaal verlies dienen beschouwd te worden zonder dat het verzekerde voertuig totaal verlies is, worden in functie van hun eigen ouderdom berekend volgens de onderschreven formule of in werkelijke waarde, indien het toebehoren ouder is dan 60 maanden.
  • Indien blijkt dat het verzekerde voertuig een directiewagen is, wordt de ouderdom ervan met 6 maanden verhoogd.
  • Indien blijkt dat het verzekerde voertuig een leasingvoertuig is, wordt de BTW berekend a rato van de reeds betaalde aflossingen.
  • De vergoeding in werkelijke waarde van het vervangingsvoertuig, kan nooit hoger zijn dan de vergoeding voor het onschreven voertuig.
  • De belasting op de inverkeersstelling betaald bij aankoop van het voertuig, wordt vergoed rekeninghoudend met de bij wet voorziene vermindering ingevolge de ouderdom van het voertuig en dit tot beloop van maximaal 500 euro.

  De waarde van het wrak wordt afgetrokken van de vergoeding berekend in totaal verlies. Indien de verzekeringnemer een wrakafstand tekent, geeft hij de toelating aan de maatschappij om het wrak te verkopen en de waarde ervan in ontvangst te nemen. In dat geval wordt de waarde van het wrak niet afgetrokken van de vergoeding en wordt het staangeld volledig betaald door de maatschappij.

 • De evenredigheidsregel

  Indien de verzekerde waarde lager is dan de te verzekeren waarde, dan wordt de vergoeding herleid volgens de verhouding die bestaat tussen de verzekerde waarde en de te verzekeren waarde.

  Opties en toebehoren die aanwezig zijn in of op het omschreven voertuig bij onderschrijving van de polis, maar niet vermeld zijn in het verzekeringsvoorstel of in de Bijzondere Voorwaarden en waarvan de prijs niet opgenomen is in de verzekerde waarde, zijn niet verzekerd indien ze beschadigd of gestolen worden, zonder dat het voertuig totaal verlies wordt verklaard.

 • Aanvullende uitkeringen

  De maatschappij vergoedt eveneens na een verzekerd schadegeval en mits rechtvaardiging door een gedetailleerde factuur :

  • de sleepkosten en de kosten van demontage noodzakelijk voor de schade-expertise tot beloop van 500 euro inclusief BTW.
  • de door maatschappij toegestane repatriëring van het verzekerde voertuig vanuit het buitenland tot beloop van 750 euro inclusief BTW.
  • de kosten voor de technische controle, als het voertuig wordt hersteld en na herstel een technische controle wettelijk vereist is.
  • de verschuldigde stallingskosten tot de expertise voltooid is die besluit tot een total verlies (d.w.z. tot de datum kennisgave van het totaal verlies aan verzekerde plus drie dagen) en dit tot beloop van 250 euro inclusief BTW.
  • de kosten aangerekend door D.I.V. of door de officiële verdeler van de nummerplaten, wanneer naar aanleiding van een verzekerde schadegeval de nummerpla(a)t(en) dienen vervangen te worden. De kosten voor een gepersonaliseerde nummerplaat of voor een versnelde aflevering van de nummerplaat worden niet vergoed.

  Indien de verzekerde naar aanleiding van een totaal verlies (inbegrepen diefstal) van het voertuig een vervangwagen huurt, dan vergoedt de maatschappij deze kosten mits voorlegging van de gedetailleerde factuur, tot beloop van maximaal 20 euro/dag inclusief taksen en dit gedurende maximaal 15 dagen.

  De maatschappij vergoedt geen gebruiksderving noch waardevermindering. Ingeval van herstelling, wordt het huren van een vervangwagen niet betaald.Jongeren

Optimco : Jonge bestuurders

Optimco heeft voor jongeren speciaal het "Juventus-tarief"* uitgewerkt dat de mogelijkheid geeft aan een redelijk tarief rijervaring op te doen.

Jeugdige bestuurders zijn dus bij Optimco welkom !

Bij Optimco geniet u van een versnelde Bonus-Malus daling indien u meerdere jaren bij Optimco bent verzekerd zonder schadegevallen.

Autoverzekering van Optimco voor jongeren

Juventus-tarief* van Optimco : dit speciale tarief voor jonge bestuurders wordt alleen toegepast in combinatie met een contract van de ouders, of kan onderschreven worden met verhaalsrecht, of zonder verhaalsrecht aan een iets hogere premie. Met het verhaalsrecht wordt de jonge bestuurder meer aangezet tot voorzichtigheid, want hij moet bij een schadegeval een beperkt bedrag zelf betalen.

Versnelde daling op de bonus-malusschaal

Als u bij Optimco reeds verzekerd, dan daalt u graad versneld indien u schadevrij blijft.

 • na 3 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval daalt u niet met 1 maar met 3 graden
 • na 5 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval wordt u meteen in graad 0 ingeschakeld

De jongeren die 5 jaar schadevrij rijdt, kan een levenslange bonus-malus 0 genieten!


Bonus-Malus

Wat gebeurt er na een schadegeval bij Optimco ?

Systeem Bonus – Malus ?

Levenslang bonus-malusgraad 0 ?

Eens bij Optimco de bonus-malusgraad 0 bereikt hebt, blijft u hiervan levenslang genieten. Veroorzaakt u zelf een ongeval, dan wordt uw bonus-malusgraad niet verhoogd.

Ziet u nog niet aan de laagste bonus-malusgraad 0 ? Bij Optimco kan u als voorzichtige chauffeur immers sneller in de laagste graad terecht komen.

 • indien u 54 maanden verzekerd bent met maximaal één ongeval in fout, dan krijgt u bij Optimco automatisch graad 0,ongeacht de graad die u bij uw vorige verzekeraar behaalde.
 • bent u bij Optimco reeds verezkerd,dan daalt u graad versneld indien u schadevrij blijft.
  • na 3 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval daalt u niet met 1 maar met 3 graden
  • na 5 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval wordt u meteen in graad 0 ingeschakeld.

Schaal van de graden

Het mechanisme bestaat uit een schaal van drieëntwintig graden, genummerd van 00 tot 22.

In de Bijzondere Voorwaarden wordt de aanvangsgraad vermeld die toepasselijk is op onderhavige overeenkomst, overeenstemmend met het premieniveau dat voor die graad voorzien is op de hierna volgende schaal, waarop voor iedere graad het overeenstemmende premieniveau is opgegeven.

Percentage van de premie te betalen aan Optimco volgens zijn Bonus-Malus graad
Graad Premieniveau
-3 50%
-2 50%
-1 50%
0 50%
1 51%
2 54%
3 57%
4 60%
5 64%
6 66%
7 72%
8 78%
9 80%
10 85%
11 90%
12 95%
13 100%
14 105%
15 110%
16 115%
17 121%
18 127%
19 133%
20 140%
21 147%
22 154%

Toetredingsmechanisme tot het stelsel

De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad 14 van de schaal, behalve bij beperkt gebruik vaneen rijtuig voor toerisme en zaken of voor gemengd gebruik, waar de toetreding gebeurt in graad 11.

Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal

De premie wijzigt op elke jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal in functie van het aantal schadegevallen en overeenkomstig de hierna omschreven regels. Om de personalisatiegraad te doen veranderen, worden alleen de schadegevallen in aanmerking genomen waarvoor de maatschappij die het risico dekte op het tijdstip van het schadegeval, aan de benadeelden een schadevergoeding betaald heeft of zal moeten betalen.

De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten op de laatste dag van de tweede maand voorafgaand aan de jaarlijkse permievervaldag. Indien zij, om welke reden ook, korter is dan negen maand en half, zal zij bij de volgende observatieperiode gevoegd worden.

Werkingswijze van het mechanisme

De verplaatsingen geschieden volgens het volgend mechanisme :

a. Verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval :

 • na 1 verzekeringsjaar zonder aansprakelijk schadegeval: daling met 1 graad
 • na 2 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval : verdere daling met 1 graad
 • na 3 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden
 • na 4 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden
 • na 5 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: steeds daling tot graad 0

b. Verzekeringsjaren met aansprakelijk schadegeval :

 • stijging met 6 graden per schadegeval
 • wie zich op graad 00 bevindt, behoudt levenslang graad 00; deze garantie geldt niet in de volgende omstandigheden: ongeval veroorzaakt in verzwarende omstandigheden, vluchtmisdrijf bij een ongeval met gekwetsten of ingeval van niet-betaling van de premie.
 • na 3 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: verdere daling met 3 graden
 • na 4 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval : verdere daling met 3 graden
 • na 5 verzekeringsjaren zonder aansprakelijk schadegeval: steeds daling tot graad 0

Na een aansprakelijk ongeval volgt er een stijging met 6 graden per schadegeval.


Veelgestelde vragen over verzekeringen bij Optimco

Optimco, dochtermaatschappij van Federale Verzekering, is een Vlaamse verzekeringsmaatschappij die zich richt tot Vlaamse verzekeringnemers via het kanaal van de onafhankelijke verzekeringsmakelaars.

 • OPTIMCO nv verzekering motorrijtuigen ? Basiswaarborgen

  Burgerlijke Aansprakelijkheid

  Deze waarborg betreft de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid geldt in alle landen die opt de groene kaart van Optimco NV vermeld staan en die niet uitdrukkelijk doorgehaald zijn. In de republieken Cyprus en Servië is er slechts dekking in die geografische delen die bestuurd worden door hun respectieve regeringen.

  Bijstand na ongeval

  Bijstand aan het verzekerde voertuig na ongeval. Optimco betaalt ook de kosten voor de sleping uitgevoerd door Optimco Assistance wanneer het verzekerde voertuig wordt geïmmobiliseerd door een ongeval in recht of in fout.

  Onder ongeval wordt verstaan een aanrijding, aanraking met een vreemd voorwerp of dier, kanteling of vandalisme. De waarborg Bijstand na ongeval is van toepassing voor zover het ongeval gebeurd is in België of het Groothertogdom Luxemburg of in de landen die grenzen aan België indien het ongeval heeft plaatsgevonden binnen een straaf van 25 km van de Belgische landsgrens.

  BOB-waarborg

  Wannneer u als BOB-bestuurder van een personenwagen of lichte vrachtwagen toebehorend aan een derde een ongeval in België veroorzaakt, dan vergoedt Optimco de stoffelijke schade toegebracht aan het door u bestuurde voertuig.

  Indien het verzekerde voertuig vermeld in de Bijzonder Voorwaarden van deze polis een personenauto of een lichte vrachtwagen is, dan waarborgt de maatschappij de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of de gebruikelijke bestuurder die een fysieke persoon is en van diens samenwondende echtgennot of partner, voor de stoffelijke schade aan de personenauto of lichte vrachtwagen (met een M.T.M. tot 3,5 ton) die deze in zijn hoedanigheid van bob-bestuurder oploopt en dit ingevolge een verkeersongeval gebeurd in België, op voorwaarde dat omtrent dit verkeersongeval ter plaatse proces-verbal werd opgesteld door de bevoegde Belgische politie.

  De personenauto of lichte vrachtwagen waarvoor BOB-aansprakelijkheid wordt gedekt, mag niet toebehoren aan de verzekeringnemer, de gebruikelijke bestuurder of zijn gezinsleden, ook al wonen deze tijdelijk wegens beroeps-, studie-of vakantieredenen elders.

  Onder "Bob-bestuurder" wordt verstaan de persoon die de wettelijke leeftijd heeft om een personenauto of lichte vrachtwagen te besturen, die beschikt over een geldig rijbewijs, die zich niet in staat van strafbare alcoholintoxicatie bevindt noch verdovende middelen of andere gevaarlijke producten heeft gebruikt en die op verzoek van de eigenaar of van de verzekeringnemer of van de gebruikelijke bestuurder of van één hunner gezinsleden, diens voertuig kortstondig bestuurt, met het oogmerk om deze persoon, die ingevolge drankgebruik tijdelijk ongeschikt is tot sturen, en zijn gezelschap veilig naar huis of naar het voorgestelde afspraakadres te voeren.

  Deze waarborg voorziet geen vergoedingsdrempel en de stoffelijke schade aan de beschadigde personnenauto of lichte vrachtwagen wordt vergoed overeenkomstig de regels van gemeen recht.

 • Optie Vervangwagen na ongeval

  Optimco Assistance organiseert een vervangwagen gedurende de immobilisatie van het voertuig na ongeval gedurende maximum 7 opeenvolgende dagen.

 • Optie Rechtsbijstand ?

  Optimco zorgt voor de opvordering van de schade aan het voertuig en de inzittenden, ontstaan ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door een aansprakelijke derde. Tevens zorgt zij voor de terugvordering van de schade die aan de passagier toekomt als zwakke weggebruiker.

  Zij zorgt ook voor de strafrechtelijke verdediging van uw als bestuurder of passagier van het voertuig indien u vervolg wordt wegens het onopzettelijk veroorzaken van een ongeval.

  Bij Optimco hebt u keuze uit 2 formules, Klassiek en Optimale. In de formle Optimale is de tussenkomst voorzien tot 500.000 EUR per schadegeval. In de formule Klassiek zijn de waarborgen en de tussenkomsten beperkter dan in de formule Optimale.

  De formule Optimale voorziet in extra waarborgen zoals onder andere de voorschotuitkeringen, verdediging tegenover een verhaalsvordering van de BA-verzekeraar, opvordering van schade bij bepaalde contractuele geschillen).

  Vrije keuze van advocaat / expert. De waarborgen burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging en uitkering onvermogen gelden in alle niet doorstreepte landen op de groene kaart.

 • Optie Autobestuurder ?

  Deze waarborg voorziet een vergoeding voor de lichamelijke schade of het overlijden van de bestuurder van het voertuig.

  Er wordt voorzien in de vergoeding van de geneeskundige kosten, het inkomensverlies, de morele schade en dit tot beloop van 500.000 EUR per verzekerd schadegeval.

  De waarborg Autobestuurder geldt in alle niet doorstreepte landen op de groene kaart uitgeschreven door Optimco NV.

 • Wie is Optimco ?

  Optimco NV, is een Vlaamse verzekeringsmaatschappij die zich richt tot Vlaamse verzekeringnemers via het kanaal van de onafhankelijke verzekeringsmakelaars.