Diefstal dekking
De garantie Diefstal zit in de Omnium en Mini-Onmium

Cas de vol de votre véhicule

Om een schadevergoeding te bekomen als uw wagen werd gestolen, moet u een autoverzekering Kleine of Grote Omnium hebben afgesloten. Bij de meeste maatschappijen is diefstal namelijk in alle Omniums inbegrepen.

Uiteraard is de Garantie Diefstal aangeraden voor nieuwe voertuigen, maar ze kan ook zeer interessant zijn voor een tweedehands voertuig.

Maar houd vooraleer u een dergelijke garantie afsluit zeker rekening met de leeftijd van uw wagen, want hoe ouder uw wagen is, hoe geringer zijn waarde is en hoe lager de schadevergoeding zal uitvallen.

Is de Garantie Diefstal in de Mini-omnium inbegrepen ?
Verzekeraar Vliegtuigcover met Mini Omnium
Baloise InsuranceBaloise Insurance AxaAxa BelfiusBelfius EthiasEthias Belfius Direct VerzekeringenBelfius Direct Verzekeringen
ArgentaArgenta KBCKBC AG InsuranceAG Insurance Dvv AssurancesDvv verzekering YuzzuYuzzu
AedesAedes IngING Federale AssuranceFederale verzekering PartnersPartners AllianzAllianz
Ja
P&VP&V
Optioneel

Werd uw voertuig gestolen ?

Het eerste wat u moet doen is de diefstal onmiddellijk aangeven bij de politie

Uw aangifte voor diefstal of poging tot diefstal moet zo snel mogelijk gebeuren bij de politie. Als u niet weet waar een politiebureau zich bevindt, kan u de noodnummers 112 of 101 contacteren. In België moet de klacht binnen de 24 uren na de vaststelling zijn ingediend.

Als de diefstal in het buitenland plaatsvond, moet de verzekeringsnemer, als het voertuig niet werd teruggevonden, eveneens een klacht neerleggen bij de Belgische politie of de gerechtelijke instanties binnen de 3 tot 8 dagen naargelang de maatschappij bij zijn terugkeer in België.

Uw maatschappij kan u vragen een bewijs voor de diefstal te leveren door u de 2 sleutels en het inschrijvingsbewijs voor te leggen: bewaar daarom zeker het tweede luik van het inschrijvingsbewijs buiten uw voertuig.

Wat moet u doen tegenover uw verzekeringsmaatschappij na een diefstal of een poging tot diefstal ?

 • Waarschuw uw verzekeringsmaatschappij door ze de volledig ingevulde ongevalsaangifte en de verklaring die u van de politie kreeg te bezorgen.
 • Bezorg uw maatschappij het gelijkvormigheidsattest en het inschrijvingsbewijs (of het bewijs van aangifte van diefstal hiervoor).
 • Bezorg uw maatschappij de sleutel (ook de reserve) en/of de afstandsbediening (keyless) van uw voertuig.
 • Als de diefstal plaatsvond bij u thuis (home jacking), bezorg uw maatschappij dan alle documenten en inlichtingen (foto’s, bewijs van inbraak, ..)

Wat zal de verzekeringsmaatschappij doen na de ontvangst van uw aangifte ?

 • De maatschappij zal het dossier beheren in het belang van de verzekerde.
 • De maatschappij zal de verzekerde informeren in alle stadia van de evolutie van zijn dossier.
  Vervolgens :
  • ofwel zal ze u vergoeden bij beschadiging of vernieling veroorzaakt door de diefstal of poging tot diefstal van uw voertuig.
  • ofwel zal ze u vergoeden voor de waarde van uw voertuig bij totaalverlies, d.w.z. wanneer uw voertuig niet werd teruggevonden binnen de 20 à 30 dagen na de datum van uw aangifte bij de overheid.

Wanner bent u niet gedekt door uw verzekeringsmaatschappij via uw Omnium autoverzekering ?

Zoals u wellicht weet kan het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussenkomen voor de vergoeding van de schade aan de slachtoffers als een dief een ongeval met uw wagen veroorzaakt. Maar om te vermijden dat u beroep moet doen op dit Fonds, moet u verplicht binnen maximum 72 uren uw verzekeringsmaatschappij inlichten over de diefstal van uw voertuig, ook al bent u niet gedekt door een diefstalverzekering.

In welke gevallen bent u niet gedekt door de Garantie Diefstal van uw Omnium ?

 • Als de deur of de koffer niet waren afgesloten.
 • Als de sleutel of de bediening van het anti-diefstalsysteem zich in de wagen bevonden.
 • Als een raam of het dak niet waren gesloten.

De Garantie Diefstal

Dit dekt de Garantie Diefstal van uw Omnium autoverzekering normaal wel :

 • Verdwijning of vernieling van het verzekerde voertuig ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal.
 • Diefstal van de sleutels van het voertuig, de kost om sloten te vervangen.
 • De kost van de herprogrammering van het systeem van gecodeerde sleutels.
 • Vergoeding van de afstandsbediening, de kaartcodes.

Preventie

Als u uw wagen tegen diefstal wil verzekeren, moet hij uitgerust zijn met een anti-diefstalsysteem. Naargelang de waarde van de wagen kunnen de voorwaarden variëren van ene maatschappij tot de andere, maar in het algemeen geldt :

 • waarde van minder 60.000 euro ex.BTW: standaard systeem of een installatie van het type VV1 of VV2.
 • waarde van meer 60.000 euro ex.BTW: een standaard anti-diefstalsysteem of gecertifieerd INCERT “IM” en een localisatiesysteem bij diefstal van het voertuig gecertifieerd INCERT “TT” (localisatie door een station met telebewaking met wettelijke goedkeuring).

De voorwaarden variëren van de ene maatschappij tot de andere maar staan steeds in de algemene voorwaarden.

En wat als uw sleutels of papieren gestolen werden ?

De verzekeringsmaatschappijen bieden eveneens dekking tegen diefstal van de sleutels van het voertuig. Gezien het dreigend gevaar voor diefstal van het voertuig, neemt de maatschappij ook de kosten van de vervanging van de sloten en de herprogrammering van de gecodeerde sleutels voor haar rekening. Wat als de boorddocumenten of het kenteken van uw wagen werd gestolen? In dat geval betaalt de maatschappij de kosten van vervanging.

Uitsluitingen in de Garantie Diefstal bij de Omnium autoverzekering

Niet gedekt door de Garantie Diefstal :

 • diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met medeplichtigheid een familielid van de verzekeringsnemer of de eigenaar van het voertuig die onder hetzelfde dak wonen
 • diefstal of de schade die er uit voortvloeit als die gepleegd werd of met medeplichtigheid van :
  • een aangestelde van de verzekeringsnemer, een verzekerde of persoon waarmee ze op regelmatige basis of occasioneel samenwonen.
  • een persoon aan wie een verzekerde zijn voertuig of de sleutels had toevertrouwd.
 • diefstal van enkel de uitrusting gepleegd door een aangestelde van de verzekeringsnemer of eigenaar, of door personen waaraan hij het voertuig had toevertrouwd.
 • diefstal van de uitrusting in cabriolets die niet afgesloten waren, zonder totale diefstal van het voertuig.
 • diefstal of poging tot diefstal als niet de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen werden (onder meer afsluiten van deuren en koffer, open dak of ramen, sleutels in de auto).
 • verdwijning van het voertuig bij oplichting of misbruik van vertrouwen.
 • daden van vandalisme.

De schadevergoeding

 • Als uw wagen nooit werd gevonden : In het algemeen gaan de verzekeraars de schadeloosstelling betalen binnen een termijn van 20 à 30 dagen na de ontvangst van uw aangifte van een schadegeval en zolang uw voertuig niet werd teruggevonden binnen deze termijn. De schadevergoeding zal in verhouding zijn tot de waarde van het voertuig op het moment van de diefstal.
  Dit kan voor de reële waarde of aangenomen waarde zijn :
  • De aangenomen waarde : Het gaat om de waarde bepaald in een gemeenschappelijk akkoord met de verzekeraar. Dit geldt enkel voor een nieuw voertuig.
   Deze waarde stemt overeen met de waarde die moet worden opgegeven bij de afsluiting van het autoverzekeringscontract (cataloguswaarde + bepaalde accessoires), verminderd met een maandelijks degressiviteitspercentage (dat de waardevermindering in de tijd van het voertuig weergeeft).
   Dit percentage is vaak forfaitair, d.w.z. onafhankelijk van de staat van het voertuig of de kilometerstand. Elke autoverzekeraar stelt een of meerdere combinaties voor. Deze waarde vormt de referentie in de berekening van de schadevergoeding. Hierbij is geen expertise meer nodig na een ongeval.
  • De reële waarde: Dit is de waarde van het voertuig bepaald door een expert. Dit is de waarde van het voertuig op de dag van de expertise. Deze waarde is bepaald op basis van verschillende criteria zoals de leeftijd van het voertuig, de kilometerstand, …
 • En wat als mijn wagen wordt teruggevonden, net nadat ik de schadevergoeding heb ontvangen ?
  Dan hebt u de keuze tussen :
  • Ofwel laat u uw voertuig over aan de verzekeringsmaatschappij en behoudt u de schadevergoeding voor de totaalschade.
  • Ofwel neemt u uw wagen in bezit en laat u de schade herstellen. Maar opgelet: als u voor een totaalschade werd vergoed, moet u het bedrag dat u kreeg voor het wrak terugbetalen (uiteraard na aftrek van de herstelkosten).

Besluit :

Het is aangewezen op te letten de autosleutels niet kwijt te spelen. En beter twee keer te controleren dat de wagen goed was afgesloten.

Voorwaarden en vereisten per maatschappij voor de garantie “Diefstal en poging tot diefstal”

Ethias

Dekking : Ethias dekt het voertuig en zijn accessoires tegen diefstal, evenals de schade die voortvloeit uit een diefstal of een poging, de sleutels, …

Voorwaarden : Elk schadegeval moet onmiddellijk schriftelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen worden aangegeven bij de maatschappij. Na een diefstal moet u binnen de 48u een klacht neerleggen bij de politie of de gerechtelijke instanties.
Behalve indien anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, moet uw voertuig uitgerust zijn met een degelijk werkend anti-diefstalsysteem dat voldoet aan de specificaties van IM-norm (INCERT norm) of een gelijkaardig systeem goedgekeurd door een constructeur (type transponder), anders geldt deze garantie niet.

Uitsluitingen : alle algemene uitsluitingen die hierboven werden vermeld.

Termijn schadevergoeding : Bij diefstal van het voertuig betaalt Ethias de verschuldigde schadevergoeding ten laatste 30 dagen na de ontvangst van de verklaring van het schadegeval en voor zover de wagen niet werd teruggevonden binnen deze termijn.

Ing

Dekking : ING dekt het voertuig tegen elke verdwijning of beschadiging ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal, inbegrepen: carjacking, homejacking, vandalisme bij diefstal en poging tot diefstal van het voertuig. Accessoires die niet onlosmakelijk deel uitmaken van het voertuig (enkel als het in een afgesloten garage staat) ten belope van 500 euro.

Voorwaarden : De verzekeringsnemer moet de feiten ter plaatse aangeven bij de bevoegde autoriteiten en dit binnen de 24 uren nadat hij er kennis van nam. Aan de maatschappij moeten het gelijkvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs van het van het voertuig, de dubbels van de sleutels bezorgd worden, zo niet kan uw recht op deze garantie vervallen.

Uitsluitingen : Alle algemene uitsluitingen die hierboven werden vermeld, en als het anti-diefstalsysteem voorgeschreven in de bijzondere voorwaarden en/of systeem-na-diefstal niet was ingeschakeld.

Termijn schadevergoeding : Als het voertuig niet werd teruggevonden binnen de 15 dagen vanaf de verklaring van het schadegeval, gaat de maatschappij over tot betaling van de schadevergoeding.

AG Insurance

Dekking : AG verzekert tegen diefstal van het voertuig of een gedeelte ervan, of beschadiging ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal.

Voorwaarden : Men moet de feiten binnen de 24 uren aangeven bij de bevoegde autoriteiten of de politie, en ook bij de maatschappij binnen dezelfde termijn.

Uitsluitingen : Alle algemene uitsluitingen die hierboven werden vermeld, ook diefstal en poging tot diefstal van een of meerdere wieldoppen, behalve als het voertuig zich op het moment van het schadegeval in een individuele garage afgesloten met een sleutel bevond, of bij inbraak.

Termijn schadevergoeding : Als de maatschappij beschikt over alle elementen die noodzakelijk zijn voor de regeling van het schadegeval : 1. Ze betaalt de schadevergoeding zoals ze voorzien is voor gedeeltelijke of totaalschade, indien het voertuig binnen de 20 dagen wordt gevonden. 2. Ze betaalt de schadevergoeding zoals ze voorzien is voor totaalschade, indien het voertuig niet binnen de 20 dagen wordt gevonden.

Allianz

Dekking : Bij Allianz is de diefstal van het voertuig verzekerd, inbegrepen carjacking en homejacking, delen van het voertuig, de uitrusting, evenals de beschadiging ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal.

Voorwaarden : Om tot een gedekt schadegeval te komen moet men de feiten binnen de 24 uren na de vaststelling van de verdwijning van het voertuig aangeven bij de bevoegde autoriteiten of de politie.

Uitsluitingen : (alle bovengenoemde algemene uitsluitingen).

Termijn schadevergoeding : Als het voertuig bij diefstal teruggevonden wordt binnen een termijn van 20 dagen na de ontvangst van de aangifte door de maatschappij, varieert het bedrag van de schadevergoeding naargelang de gekozen verzekeringsformule (aangegeven in de bijzondere voorwaarden).