Autoverzekeringen
De garantie Aanrijding met dieren in de Omnium en Mini-Omnium

Heurts d'animaux

Misschien lijkt de garantie “Aanrijding met dieren” niet zo nuttig voor de meeste onder ons, maar ze kan wel aangewezen zijn als u buiten het stadscentrum woont.

De garantie “Aanrijding met dieren” is soms opgenomen in de Omnium en Mini-omnium autoverzekering, in de categorie “Natuurkrachten”. Die laatste vormt een onderscheid omdat ze algemeen geldt en niet enkel voor een aanrijding met een wild dier.

Dat wordt gedekt door de Garantie “Aanrijding met dieren”

In het algemeen dekt ze :

 • contact met wild of wilde dieren.
 • contact met svogels in vrijheid.

Sommige maatschappijen gaan verder

De meeste verzekeringsmaatschappijen gaan u inderdaad gewoon dekken na een aanrijding met een wild dier, maar bij andere is de dekking ruimer, zoals u kan zien in de opsomming per maatschappij onderaan deze pagina.

Elk ongeval met wild moet meteen bij de politie aangegeven worden.

Wat moet ik doen na een aanrijding met een dier ?

Als u een aanrijding had met een wild dier, moet u verplicht : aangifte doen bij de politie binnen de 48u (als u dit niet doet, zal de verzekering niet tussenkomen).

Maar het is eveneens sterk aangeraden :

 • foto’s te nemen van het ongeval en indien mogelijk met het dier (dat is niet altijd mogelijk als het gewond dier vlucht).
 • verklaringen van getuigen noteren (als die er waren bij het ongeval).

Stel u deze vragen :

 • ging het om een wild dier ?
 • ging het om een huisdier ?

Het is toch mogelijk een vergoeding voor uw schade te krijgen, ook al hebt u geen Mini-omnium autoverzekering. Als u kan bewijzen dat de oorzaak waarom het wild plots de weg op kwam bij een jager ligt die het daarheen dreef. In dat specifieke geval kan u vergoed worden door de BA Jacht van de jager in kwestie.

Gaat om een wild dier of om een niet geïdentificeerd dier ?

Als het gaat om een wild dier en u bent met een Mini-omnium verzekerd, zal de verzekeringsmaatschappij de veroorzaakte schade door een contact met dieren in vrijheid op het publieke domein dekken, voor zover de bevoegde autoriteit van de plaats van het schadegeval binnen de 48 uren werd verwittigd. Anders zal de verzekeringsmaatschappij weigeren een schadevergoeding uit te keren, of zal een franchise van toepassing zijn.

Opgepast : het moet om een direct gevolg gaan bij de meeste mini-omniums
Voorbeelden : u bent verzekerd als u in aanrijding komt met een everzwijn, maar niet als u uitwijkt voor een hond en vervolgens een boom raakt.

Heeft u geen omnium- of mini-omniumverzekering ? U zult de kosten moeten betalen.

Sommige verzekeraars vergoeden enkel de botsing met wilde dieren en niet de aanrijdingen waarbij huisdieren betrokken zijn.

Gaat het om huisdieren ?

Als er een huisdier bij betrokken is, is de situatie anders, gezien het dier is grootgebracht door zijn baas die er ook verantwoordelijk voor is. In dat geval moet u de eigenaar vinden zodat hij zijn familiale verzekering kan aanspreken voor de schade die door zijn dier aan uw wagen werd aangericht.

Bent u gewond door de aanrijding met het dier ?

Als u geen bestuurdersverzekering hebt, ontvangt u geen enkele schadevergoeding voor uw lichamelijke schade.

Bent u gewond ?

Als u geen bestuurdersverzekering hebt, ontvangt u geen enkele schadevergoeding voor uw lichamelijke schade. U kan wel nog steeds een tussenkomst proberen te krijgen van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds om een vergoeding voor uw schade te bekomen (enkel voor uw lichamelijke schade). Maar dan zijn er enkel voorwaarden te vervullen :

 • U moet kunnen bewijzen dat het om “een geval van overmacht” ging waardoor u het ongeval niet kon voorzien.
 • U moet uw beweringen bewijzen (foto’s …).
 • De aanrijding moet op Belgisch grondgebied gebeurd zijn.

Opgepast : U moet kunnen bewijzen dat u het ongeval niet kon voorzien. Maar als er op de weg een verkeersbord stond dat waarschuwt voor wild, komt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds niet tussen.

Tips om aanrijdingen met wilde dieren te vermijden :

 • Beperk uw snelheid en houd u klaar om te remmen, zeker in een zone waar een waarschuwing voor “overstekend wild” staat aangegeven.
 • Wees vooral ’s nacht, bij zonsopgang of schemering voorzichtig.
 • Als de dieren zich op de weg bevinden, stop dan en zet uw noodlichten en kruislichten aan.
 • Let steeds goed op de kant van de weg : als u ogen ziet glinsteren, vertraag dan en houd u klaar om te stoppen.
 • Wees bijzonder aandachtig op plaatsen met beperkte zichtbaarheid, langs hagen, bosranden en akkers.

Voorwaarden en uitbreidingen per verzekeringsmaatschappij voor de Garantie “Aanrijding met dieren”

AG Insurance : Aanrijding met een dier

Dekking : AG Insurance verzekert het voertuig tegen de schade die direct werd veroorzaakt door de aanrijding met een dier. Deze maatschappij vergoedt ook de schade die indirect aan het betrokken voertuig werd toegebracht door een dier, als het aangereden dier behoort tot de categorieën “groot wild” (hert, everzwijn, damhert, moeflon, ree) en “grootvee” (paard, muilezel, ezel, varken, rund).

Voorwaarden : Zo snel mogelijk de maatschappij verwittigen (er is geen termijn vastgesteld, maar het is aangewezen snel te reageren)

Uitsluitingen : Schade aangericht door getransporteerde dieren.

De + : De schade veroorzaakt door een dier aan de elektrische bekabeling, leidingen of isolatie in het motorcompartiment.

Allianz : Schade door dieren

Dekking : Bij Allianz is de schade gedekt aan het verzekerde voertuig evenals de uitrusting, als die voortvloeit uit een aanrijding met een dier.

Exigences : Dans ce cas, un constat du sinistre doit être dressé par la police compétente ou une autorité judiciaire endéans les 48h.

Voorwaarden : In dit geval moet binnen de 48u een vaststelling van het schadegeval opgesteld worden door de politie of een gerechtelijke instantie.

Argenta : Natuurkrachten

Dekking : Argenta dekt zonder franchise de schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren.

Voorwaarden : Tracht voor de Mini-omnium een bewijs van de aanrijding te leveren, bijvoorbeeld door foto’s of een getuige, als niemand het ongeval bij de aangewezen overheid heeft aangegeven.

Uitsluitingen : Schade aangericht aan het verzekerde voertuig door getransporteerde dieren, bij het laden of ontladen.

Federale Verzekering : Aanrijding met dieren

Dekking : Federale Verzekeringen verzekert de schade die direct en uitsluitend werd veroorzaakt door een aanrijding met dieren.

Voorwaarden : Op voorwaarde dat de aangifte binnen de 3 dagen gebeurde bij de dichtstbijzijnde politie.

Uitsluitingen : Schade aangericht door getransporteerde dieren.

Dvv Verzekeringen : Schade aangericht door getransporteerde dieren

Dekking : De maatschappij verzekert de schade veroorzaakt door een aanrijding met wild en andere dieren. De schade veroorzaakt door getransporteerde dieren na een aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig.

Voorwaarden : Er moet onmiddellijk een vaststelling gebeuren door de gerechtelijke overheid.

Uitsluitingen : Schade aangericht door getransporteerde dieren.

Baloise Insurance : Aanrijding met dieren

Dekking : Baloise Insurance verzekert de schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren.

Voorwaarden : Het ongevalsaangifteformulier vervolledigen en het zo snel mogelijk aan de maatschappij bezorgen binnen de 8 dagen, met een verklaring van de politie.

Uitsluitingen : Baloise Insurance betaalt niet met een mini-omnium als de schade het directe gevolg is van een aanrijding met een dier zonder contact.

Pluspunten : De schade aangericht door knaagdieren zoals marters die in het motorcompartiment van het voertuig dringen is eveneens gedekt zonder franchise.

Ethias : Aanrijding met dieren

Dekking : Deze maatschappij dekt het voertuig tegen de schade als direct gevolg van een onvoorzien contact met een dier tegen het koetswerk van het voertuig. Enkel voor de Omnium & Omnium Plus: de schade aangericht door knaagdieren die in het motorcompartiment van het voertuig dringen.

Voorwaarden : Elk schadegeval moet onmiddellijk schriftelijk aangegeven worden, uiterlijk binnen de 8 dagen aan de maatschappij.

Uitsluitingen : De schade aangericht door knaagdieren die in het motorcompartiment van het voertuig dringen (enkel voor de mini-omnium en mini-omnium plus). De schade aangericht door een ongeval en contact met een dier (enkel voor de mini-omnium).

Ing : Schade veroorzaakt door dieren

Dekking : ING dekt het voertuig tegen contact met vogels en/of dieren in vrijheid dat door een expert werd vastgesteld. De dekking geldt voor schade ten gevolge van een contact met vogels en/of dieren in vrijheid, op een voor het publiek toegankelijke plaats.

Voorwaarden : Het schadegeval moet binnen de 48u aangeven worden bij de bevoegde overheid, anders volgt een franchise van 500€.

Uitsluitingen : Schade aangericht door dieren aan het interieur van het verzekerde voertuig.

Belfius Direct Verzekeringen : Contact met loslopende dieren

Dekking : Belfius Direct Verzekeringen dekt de schade aan het verzekerde voertuig ten gevolge van een aantoonbaar contact met een dier in vrijheid.

Voorwaarden : Het schadegeval binnen de 24u aangeven bij de politie en de verzekeraar.

Uitsluitingen : Schade aangericht aan het verzekerde voertuig door getransporteerde dieren, bij het laden of ontladen.

Pluspunten : Belfius Direct Verzekeringen verzekert eveneens de schade aan kabels, leidingen of isolatie aangericht door marters die in het motorcompartiment van het voertuig dringen.

P&V : Natuurkrachten en dieren

Dekking : Deze maatschappij dekt zonder franchise de schade door onvoorzien contact met een dier.

Voorwaarden : Elk schadegeval moet onmiddellijk schriftelijk aangegeven worden, uiterlijk binnen de 8 dagen aan de maatschappij. In het geval van wilde dieren of dieren in vrijheid moet ook een klacht neergelegd worden bij de bevoegde autoriteiten binnen de 24u na de feiten.

Uitsluitingen : Schade aangericht aan het verzekerde voertuig door getransporteerde dieren, bij het laden of ontladen.

Pluspunten : Deze maatschappij dekt eveneens zonder franchise de schade aangericht door dieren die in het motorcompartiment of het interieur van het voertuig dringen.

KBC : Aanrijding met loslopende dieren en vogels

Dekking :KBC dekt zonder franchise aanrijdingen met dwalende dieren en vogels.

Voorwaarden : Elk schadegeval moet onmiddellijk schriftelijk aangegeven worden, uiterlijk binnen de 8 dagen aan de maatschappij. In het geval van wilde dieren of dieren in vrijheid moet ook een klacht neergelegd worden bij de bevoegde autoriteiten binnen de 24u na de feiten.

Uitsluitingen : Schade aangericht aan het verzekerde voertuig door getransporteerde dieren, bij het laden of ontladen.

Pluspunten : KBC dekt ook het doorbijten van kabels, leidingen of isolatie in het motorcompartiment door marters of andere dieren (zonder franchise).

Axa : Natuurkrachten

Dekking : Axa komt tussen voor de schade veroorzaakt door aanrijdingen met dieren die bestaan uit een impact met het koetswerk van het voertuig. Enkel voor de verzekerden met een volledige omnium: de schade veroorzaakt door dieren die in het motorcompartiment of het interieur van het voertuig dringen is gedekt door de Garantie Materiële Schade.

Voorwaarden : Op precieze wijze de omstandigheden, de oorzaken en de omvang van de schade en de identiteit van de getuigen weergeven binnen de 8 dagen nadat het schadegeval zich voordeed.

Uitsluitingen : Voor de verzekerden met een gedeeltelijke Omnium (mini-omnium) is de schade aangericht door dieren die in het motorcompartiment of het interieur van het voertuig dringen niet gedekt.

Yuzzu : Aanrijding met dieren

Dekking : Yuzzu verstaat onder een ‘Aanrijding met dieren’ de vernieling of gedeeltelijke beschadiging van het verzekerde motorvoertuig door een botsing met dieren.

Voorwaarden : Bij een aanrijding met dieren moet binnen de 24 uren aangifte gedaan worden bij de dichtstbijzijnde politiepost nabij het ongeval.

Uitsluitingen : De garantie geldt slechts als de aan het verzekerde voertuig vastgestelde schade het directe gevolg is van een impact tegen het koetswerk van het voertuig.

Pluspunten : Yuzzu komt ook tussen bij schade door knaagdieren.