Autoverzekeringen
De garantie Brand zit in de Omnium en Mini-Onmium

Image d'illustration

Als er een garantie is die door alle verzekeringsmaatschappijen wordt aangeboden, zowel voor de omnium als de mini-omnium autoverzekering, is het wel de dekking tegen brand.

Wat dekt ze exact ?

In het algemeen dekt ze :

 • de schade aan uw wagen veroorzaakt door een brand
 • de schade aan uw wagen veroorzaakt door een bliksem
 • de schade aan uw wagen veroorzaakt door een explosie
 • de schade aan uw wagen veroorzaakt door een steekvlam
 • de schade aan uw wagen veroorzaakt door een kortsluiting in de elektrische installatie
 • kosten veroorzaakt door het blussen en bergen van het voertuig
 • schade veroorzaakt of verergerd door laden, lossen of transport van snel ontvlambare materialen of goederen is enkel gedekt als het transport voor privégebruik was

De omnium en mini-omnium autoverzekering bestaat uit verschillende opties. De hierboven opgesomde garanties zijn meestal opgenomen in de mini-omnium, maar toch raden we aan dit te controleren in de algemene voorwaarden van uw contract.

Wat dekt ze niet ?

In het algemeen dekt ze niet :

 • schade veroorzaakt door een lading van snel ontvlambare of explosieve materialen of goederen behalve :
  • de brandstofreserve bestemd voor het voertuig zelf.
  • gasflessen en andere recipiënten met producten voor huishoudelijk gebruik.
 • schade veroorzaakt door dieven.
 • brandschade niet veroorzaakt door een brand of een explosie.
 • schade aan banden behalve als ze werd veroorzaakt samen met andere gedekte schade.
 • brand na diefstal, maar deze schade is wel gedekt in het kader van de gedeeltelijke garantie Diefstal.
 • persoonlijke zaken in de wagen (bagage, GPS, smartphone, …) zijn niet gedekt.

Wat moet ik doen om mijn schadevergoeding te krijgen ?

Wanneer u het slachtoffer werd van een autobrand, moet u zo snel mogelijk klacht neerleggen op dichtstbij zijnde politiekantoor. Daarvoor hebt u maximum 24 uur tijd. Daarna moet u het schadegeval ook schriftelijk aan uw verzekeringsmaatschappij melden, binnen de 8 dagen na de vaststelling van de feiten.

Deze aangifte van een schadegeval moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden, eventueel betrokken derden als de mogelijke gevolgen van het schadegeval vermelden. Normaal moet u voor elk vastgesteld schadegeval een aangifte opstellen, tenzij u kan inroepen dat eenzelfde ongeval meerdere schadegevallen aan het verzekerde voertuig heeft veroorzaakt.

U moet ook zo snel mogelijk alle nuttige inlichtingen en documenten ter beschikking stellen die door uw maatschappij gevraagd kunnen worden (bv. foto’s van het schadegeval, een kopie van de aankoopfactuur van de wagen, …).

Wat doet de maatschappij eens ze op de hoogte is gebracht van uw schadegeval ?

De maatschappij gaat meteen een dossier openen, en een expert wordt aangesteld om de oorzaken van het schadegeval te bepalen en het bedrag van de schade te evalueren in functie van de waarde van uw voertuig.

Hij zal zich naar de garage begeven om het bedrag van de herstellingen te bepalen. Het kan wat tijd in beslag nemen alvorens u het expertiseverslag ontvangt. Eens het expertiseverslag afgerond is, kan u de volgende stappen ondernemen.

Wat is de rol van de expert ?

Bij een schadegeval doet een verzekeringsmaatschappij systematisch beroep op een expert.
Waarom ? Omdat hij de enige is die mag beslissen of het voertuig herstelbaar is of het als totaalverlies moet verklaard worden.
De expert moet inschatten of de prijs van de herstelling niet hoger is dan de reële waarde (of de waarde van het voertuig net voor het ongeval).
De tussenkomst van de expert kan misschien noodzakelijk zijn voor de tegenpartij als u in uw recht was in het ongeval, en ook voor uw eigen verzekeraar als hij tussenkomt met de omnium of de mini-omnium autoverzekering. In fout of in uw recht, u betaalt zelf niet, en dus heeft de expert het recht te verifiëren of de gevorderde kosten met de realiteit overeenstemmen.

Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend ?

Als u met een omnium of mini-omnium bent verzekerd, ontvangt u in alle gevallen een schadevergoeding voor de vernietiging of beschadiging van uw voertuig, maar ook voor de kosten van de bluswerken of de berging.

L'indemnisation procède de la valeur assurée selon le contrat, généralement entre ce que le véhicule aurait valu comme occasion (valeur de marché) et une valeur agréée, se rapprochant du prix d'acquisition. Le but de l'indemnisation permet à la victime de soit payer la réparation pour la remettre en état ou de racheter un véhicule semblable.

Bij een schadegeval zijn er 2 mogelijkheden :

 • ofwel is uw voertuig herstelbaar : het gaat dus om een gedeeltelijk verlies, waarbij de schadevergoeding gebaseerd zal zijn op de herstelkosten.
 • ofwel is uw voertuig niet herstelbaar : hier zijn de herstelkosten groter dan de vervangwaarde van het voertuig. In dit geval gaat het om een totaalverlies, dus zal de schadevergoeding gebaseerd zijn op een vervangwaarde.

Meestal bepaalt uw verzekeringscontract hoe de schade (bij totaalschade) zal worden geëvalueerd.

 • in functie van de aangenomen waarde : het gaat dan om een waarde die rekening houdt met de leeftijd van het voertuig en die elk jaar afneemt met een bepaald percentage. Dit wordt ook de degressieve waarde genoemd. Normaal krijgt u van uw verzekeringsmaatschappij bij de afsluiting van het contract een tabel die de waarde van uw wagen jaar na jaar weergeeft.
 • in functie van de reële waarde : die wordt berekend op het moment van het schadegeval en hangt af van de leeftijd van de auto, zijn kilometerstand, zijn herverkoopwaarde, zijn algemene toestand voor het schadegeval, …

Waarom een totaalschade o.w.v. economische redenen ?

Tegenwoordig is vrijwel alles te herstellen, ook al is het voertuig ernstig beschadigd.
Waarom besluit de expert dan uw voertuig af te keuren ?
We spreken van economische totaalschade om de eenvoudige reden dat het bedrag van de herstelling hoger uitvalt dan de reële waarde van uw wagen. U moet weten dat u zelf nooit meer van uw wagen zou krijgen dan deze waarde, als u uw wagen zelf zou verkopen.

Waarom het wrak aan de verzekeringsmaatschappij overlaten ?

We spreken van totaalschade (economische totaalschade) als het verzekerde voertuig niet meer gerepareerd kan worden, of als de herstelkosten op de dag van het schadegeval hoger uitvallen dan de waarde van de schadevergoeding die u zou moeten krijgen voor wagen.

Meestal zorgt de verzekeringsmaatschappij voor de verkoop van het wrak, maar dat is niet verplicht. U kan het wrak ook houden en het vervolgens laten herstellen door een garage die het werk wil uitvoeren voor het bedrag van uw schadevergoeding. Maar opgelet, want de waarde van het wrak wordt van de gestorte schadevergoeding afgetrokken.

Hebt u geen garantie Brand ?

Om te genieten van een schadevergoeding na een brand, moet deze extra garantie opgenomen zijn in uw BA autoverzekeringscontract. Wat als u enkel met een BA Auto bent verzekerd en uw wagen vat vuur? Dan is er jammer genoeg niet veel aan te doen, buiten een klacht tegen onbekende neer te leggen bij de politie en het parket.

Daarbij moeten bewijzen worden geleverd, zoals foto’s, details van de gebeurtenissen of een PV van de politie die heeft vastgesteld dat het voertuig vuur vatte op de openbare weg. Maar voor een terugbetaling of een schadevergoeding zal het nodig zijn dat de dader bekend is en gevat wordt, en dan is het te hopen dat hij solvabel is… Kortom, er is weinig kans dat u in dit geval iets van uw centen ziet.