autoverzekering berekenen
Maak 15 simulaties

www.autoverzekering-berekenen.be

Partners autoverzekeringen

Wat gebeurt na een schadegeval?

Kantoren
 

Premie met betrekking tot de Burgerlijke Aansprakelijkheid

Bij elke jaarlijkse vervaldag van het contract, wordt de premie met betrekking tot de waarborg BA bepaald door de referentiepremie te vermenigvuldigen met een coƫfficiƫnt die overeenstemt met een bonus-malusgraad die varieert op een schaal van 22 tot tot -3 overeenkomstig volgende tabel :
Graad
Premieniveau uitgendrukt in %
Graad
Premieniveau uitgendrukt in %
- 3
50
10
85
- 2
50
11
90
- 1
50
12
95
0
50
13
100
1
51
14
105
2
54
15
110
3
57
16
115
4
60
17
121
5
64
18
127
6
66
19
133
7
72
20
140
8
78
21
147
9
80
22
154

De bonus-malusgraad a posteriori personalisatie van de premie :

Intredingsmechanisme :
De oorspronkelijke bonus-malus graad staat automatisch op graad 11. Evenwel, indien u kan aantonen gedurende 12 opeenvolgende maanden van de 60 voorgaande maanden een motorrijtuigverzekering te hebben gehad, zal deze basisgraad worden verminderd met 1 graad per jaar dat u over een rijbewijs beschikt. Op deze aldus vastgestelde graad, passen wij een verhoging toe van 5 graden per schadegeval waarvoor u schuld treft, dat werd aangegeven binnen de laatste 5 jaar. .

Verschuivingsmechanisme : Bij elke hernieuwing past Partners een onvoorwaardelijke vermindering van 1 graad per verzekeringsjaar toe. In geval van een schadegeval waarvoor u schuld treft, aangegeven binnen de referentieperiode, past Partners  bovenop de vermindering van 1 graad een vermeerdering van 5 graden toe per schadegeval waarvoor u schuld treft, weze het volledig of gedeeltelijk. De referentieperiode die in rekening wordt genomen is de periode van 12 doorlopende maanden die de jaarlijkse vervaldag van het contract twee maanden voorafgaat.

 

Joker

De verwerving van de bonus-malusgraad - 3  geeft recht op een "Joker"

Vanaf dit moment, zal het eerste schadegeval waarvoor u schuld treft, geen verhoging van de graad tot gevolg hebben. U blijft dus op bonus-malusgraad -3. De Joker blift verworven ten persoonlijke titel rekening houdend met uw hoedanigheid van verzekeringnemer en is slechts geldig in het kader van dit contract. De joker wordt automatisch toegepast op het eerste schadegeval waarvoor u schuld treft vanaf de verwerving ervan: het kan in geen geval worden toegewezen aan een ander schadegeval.

Wanneer u uw joker zou hebben  opgebruikt, ontvangt u een nieuwe na een nieuwe periode van drie opeenvolgende jaren op graad -3, te rekenen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag na het laatste schadegeval waarvoor u schuld treft.

 

Joker+

Met de formule Full Omnium beschikt u over 2 jokers bij een ongeval. Bijgevolg blijft uw bonus-malus ongewijzigd op -3 tot het derde aansprakelijk ongeval.

De joker wordt automatisch toegepast op het eerste schadegeval waarvoor u schuld treft vanaf de verwerving ervan: het kan in geen geval worden toegewezen aan een ander schadegeval.

Wanneer u uw joker zou hebben  opgebruikt, ontvangt u een nieuwe na een nieuwe periode van drie opeenvolgende jaren op graad -3, te rekenen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag na het laatste schadegeval waarvoor u schuld treft.

De schadegevallen

U bent gehouden om elk schadegeval te melden aan Partners van zodra u er kennis van hebt en dit ten laatste binnen 8 dagen nadat de gebeurtenis zich voordeed.

In geval van diefstal op poging tot diefstal, dient u klacht neer te leggen bij de gerechtelijke autoriteiten of bij de politie binnen de 24 uur volgend op het plaatsvinden van het schadegeval of op de vaststelling ervan.

U dient in elk geval alle inlichtingen en documenten te leveren aan Partners die nuttig zijn voor het goed beheer van uw dossier :

  • een schriftelijke verklaring met vermelding van de datum, de plaats en de omstandigheden van het schadegeval, de oorzaken en gevolgen ervan en, ingeval van diefstal en poging tot diefstal, bewijs van neerlegging van klacht opgemaakt  door de verbalisante.
  • alle stukken nodig voor de expertise
  • alle adviezen, brieven, oproepingen, bevelschriften, buitengerechtelijke stukken en procedurestukken die aan u gericht, overgemaakt of betekend zouden zij met betrekking tot het gewaarborgde schadegeval.

Schadevergoeding

 Van zodra een schadegeval zich voordoet, en voor zover dat de waarborg u verleend kan worden, dient de schade begroot te worden. Deze maatregel is noodzakelijk maar betekent niet dat Partners daarom het schadegeval automatisch ten laste zal nemen

Materiƫle schade : Schade aan het rijtuig wordt onderhands vastgesteld of per expertise. De expertise is verplicht van zodra het bedrag van de schadevergoeding 1% van de waarde van het rijtuig overschrijdt..

Lichamelijke schade : In geval van blijvende ongeschiktheid, wordt de lichamelijke schade van de bestuurder vastgesteld door middel van een expertise uitgevoerd door onze geneesheer-deskundige. De graad van ongeschiktheid die in rekening wordt genomen wanneer een ongeval een orgaan, een ledemaat of een lichaamsfunctie die reeds aangetast is, aantast, zal bepaald worden door het verschil tussen de graad van ongeschiktheid voor en na het ongeval.

Onenigheid en geschillen : Partners couvre les dommages au véhicule dans la limite de la valeur de remplacement ou dans les conditions des garanties Indemnisation Etendue ou Premium lorsque celles-ci sont acquises et mises  en jeu.  Chaque Garantie Dommages peut être assortie d'une franchise qui figure aux Conditions Particulières.

Schaderegeling

De Partners schaderegeling gebeurt  binnen in een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf het moment dat een akkoord is bereikt over het bedrag of van de uitvoerbare beslissing van de rechtbank en onder voorwaarden dat Partners in bezit is van de stavingsstukken, zoals het deskundigenrapport..

Bijzondere gevallen :

Gestolen en niet teruggevonden rijtuig:

Partners waarborgt het voorstel van schaderegeling binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de melding van de diefstal, op voorwaarde dat Partners alle stavingstukken in zij bezit is.

Gestolen en teruggevonden rijtuig na het voorstel van schaderegelingg:

Partners is eigenaar van het teruggevonden rijtuig. Behoudens gevallen van diefstal met geweld, is de waarborg Diefstal u niet verworven indien geen materiƫle sporen van inbreuken.

 

 
 Publiciteit
 

Publiciteit
Goedkope autoverzekering ?
simulatie autoverzekering
 
Verzekeraar
Verplichte BA
BA met Omnium
  rechterpijl Corona Direct
(12.000 Km/jaar)
259 €
664 €
  rechterpijl KBC
340 €
1.103 €
  rechterpijl Ethias
301 €
635 €
  rechterpijl Optimco
243 €
799
  rechterpijl Corona Direct
Klassieke Formule
379 €
840 €
autoverzekering simulatie
*Premie voor een bestuurster geboren in 1968, bediende bonus-malus 0, in Vlaams Brabant, privé-gebruik en woonwerkerkeer. De wagen is een VW Golf VII diesel 85 KW, 27.433 EUR excl. btw. die geen rijhulpsystemen hebben. Vrijstelling van +/- 500 EUR in Omnium. Simulatie volgens tarieven geldig op 26.01.2022