Vragenronde
Waarvoor dient de omnium autoverzekering en in welke gevallen is ze aangewezen ?

Edgar de autoverzekering vos in België

Het aantwoord van onze makelaar Jean-Louis Schretter (FSMA 045498)

Antwoord van onze makelaar :

Aangezien de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid enkel de schade dekt die u aan anderen toebrengt en nooit aan uw eigen voertuig, bestaat er ook een specifieke autoverzekering – niet verplicht – die de wettelijke verzekering BA Auto kan aanvullen.

Het doel van deze autoverzekering is de kosten van herstelling of verlies van de wagen te dekken, binnen de grenzen van het contract, ongeacht u in uw recht of in fout bent. Dit is de omnium autoverzekering.

Elke verzekeraar bepaalt vrij het tarief en de inhoud van de dekkingen van een omnium.

Er zijn wel gemeenschappelijke kenmerken

1- 1. Het aan te geven bedrag voor een omnium: cataloguswaarde + eventuele accessoires.

Het aan te geven bedrag moet overeenstemmen met de cataloguswaarde van het voertuig in nieuwstaat zonder taksen, dus zonder rekening te houden met een bij de aankoop bekomen korting. Bij de cataloguswaarde worden de opties en accessoires toegevoegd : elke verzekeraar vermeldt de opties die hij aanvaardt te verzekeren.

Het aan te geven bedrag moet overeenstemmen met het bedrag dat werd weerhouden door de maatschappij die het voertuig verzekert. Zo niet, vergoedt de maatschappij bij een schadegeval, slecht een deel van de schade (dit noemt men de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel).

Voorbeeld : het aangegeven bedrag loopt op tot 80% van het bedrag dat moest aangegeven worden. Bij een schadegeval zal slechts 80% van het bedrag van de schade worden uitgekeerd.

2- De omnium dekking :

Meestal laten de verzekeraars de keuze tussen 2 types omnium autoverzekering: een mini en een maxi omnium.

De autoverzekering mini omnium of multirisk voorziet de dekking van de maatschappij als de schade voortvloeit uit brand (explosie, elektriciteitsrisico inbegrepen), diefstal, glasbreuk, contact met dieren of natuurkrachten (overstroming, aardbeving, storm, …). Kortom, alle schade die niet gelinkt is aan uw rijgedrag maar die u wel kan overkomen. Bv: een kortsluiting waardoor uw auto in brand schiet, een steentje veroorzaakt een barst of verbrijzelt uw voorruit.

De autoverzekering maxi omnium vult de mini omnium aan met de schade aan uw voertuig ten gevolge van een ongeval, in fout of alleen veroorzaakt, alsook vandalisme.

3- De schadevergoeding met omnium :

Een expertise bepaalt of het voertuig te herstellen is of het een totaalverlies (perte totale) is.

Er zijn twee types totaalverlies :

  • technisch totaalverlies (de wagen kan niet meer gemaakt worden omdat vitale elementen werden geraakt)
  • economisch totaalverlies (de herstellingskosten zijn te hoog in verhouding tot de waarde van het voertuig voor het ongeval). Iedere verzekeraar hanteert zijn definitie van economisch totaalverlies.
  • Als het voertuig hersteld kan worden, betaalt de maatschappij de herstelkosten, zoals bepaald door de expert, btw inbegrepen.
  • Als het voertuig perte totale wordt verklaard, betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde, btw inbegrepen.

Verzekerde waarde = aangegeven waarde – forfaitair degressief percentage.

De verzekerde waarde is gelijk aan de waarde die werd aangegeven bij het afsluiten van het contract, verminderd met een maandelijks degressief percentage (dat het waardeverlies van de wagen in de tijd weergeeft). Dit percentage is vaak forfaitair, dus onafhankelijk van de staat van de wagen of de kilometerstand. Iedere verzekeraar biedt één of meerdere combinaties aan.

4- Tarieven schadevergoeding

De tarieven van schadevergoeding zijn vrij bepaald door de verzekeraars. Om het tarief voor de dekking van een autoverzekering maxi omnium vast te stellen worden vaak volgende criteria in acht genomen: de gekozen waarde voor de totale schadeloosstelling, de bonus-malus graad BA van de verzekerde, het bedrag van de vrijstelling, het type wagen, de leeftijd en/of de woonplaats van de eerste bestuurder,…

Vanaf een bepaald verzekerd bedrag (vaak 15.000€) eisen de verzekeraars een alarmsysteem. Dat systeem kan eenvoudig of gesofisticeerd zijn afhankelijk van de waarde van het verzekerd voertuig. Het bedrag aan taxen loopt op tot 26,75%!

Een kleine verduidelijking van onze expert :

  • Iedere maand verliest uw voertuig een zeker percentage van zijn waarde tegenover de aanvankelijk verzekerde waarde. Bij omnium autoverzekering wordt het voertuig verzekerd op basis van een contractuele waarde (die rekening houdt met de degressiviteit) en niet de reële (of venale) waarde.
  • De zeer hoge kortingen van de automerken bij de verkoop laten toe, zelfs met een afschrijving van 18% na 2 jaar, een reële waarde van het voertuig te bereiken die hoger is dan de contractuele verzekerde waarde…